مقاله زیر درباره رفتار فرا نقش می باشد. و فهرست مطالب آن عبارت است از: مقدمه، مفهوم رفتار فرا نقش، تعاریف مختلفی از رفتار فرا نقش و رفتار شهروندی سازمانی ارائه شده است که به آنها اشاره می شود، تاریخچه مفهوم رفتار فرا نقش، مدلهای رفتار فرا نقش، مدل گراهام، مدل پودساکف و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
35 صفحه
کد:
469 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره رفتار فرا نقش می باشد. و فهرست مطالب آن عبارت است از: مقدمه، مفهوم رفتار فرا نقش، تعاریف مختلفی از رفتار فرا نقش و رفتار شهروندی سازمانی ارائه شده است که به آنها اشاره می شود، تاریخچه مفهوم رفتار فرا نقش، مدلهای رفتار فرا نقش، مدل گراهام، مدل پودساکف، مدل مارکوزی، مدل بورمن و موتوویدلو، مدل فار، مدل ارگان، عوامل تاثیر گذار بر بروز رفتار فرا نقش، ویژگی های فردی کارکنان، ویژگی های شغلی، ویژگی های سازمانی، سبک رهبری، پیامدهای رفتار فرانقش، سیاستهای تقویت رفتارفرا نقش، گزینش واستخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات، سیستم‌های غیررسمی، پیشینه تحقیقاتی، مقدمه، تحقیقات داخلی، تحقیقات خارجی. رفتارهای شهروندی سازمانی به شیوه رفتار فردی است که اختیاری بوده و الزام آور نمی باشد. وبه روشنی به وسیله سیستم رسمی پاداش به رسمیت شناخته و پذیرفته نمی شود و در کل باعث عملکرد اثربخش سازمان خواهد شد. به صورت جمعی می توان گفت که رفتار شهروندی سازمانی رفتاری اجباری نیست و اختیاری از سوی فرد به هدف کمک به سازمان و اشخاص سازمان و همچنین دوری از رفتارها و عملکردهایی که به سازمان آسیب و ضرر برساند می باشد ، بدون توجه به اینکه پاداشی برای آن در مدنظر گرفته شده باشد . همچنین انجام ندادن چنین رفتارهایی باعث مجازات نیز نمیشود . گر چه در حال حاضر توجه زیاد به رفتارهای شهروندی سازمانی باعث ایجاد این شک معنا شناختی شده که آیا واقعا این مفهوم که مورد توجه تمام مدیران قرار گرفته است ، اختیاری است یا جزو لزومات شغل به شمار می آید .