مقاله زیر درباره سرمایه اجتماعی و نقش مدیران می باشد. و شامل: مقدمه، تعهد سازمانی، اعتمادسازمانی، شایستگی مدیریتی، نقش مدیران درایجاد سرمایه اجتماعی، مدیران از راههای مختلف می توانند به ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی یاری رسانند و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
25 صفحه
کد:
434 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره سرمایه اجتماعی و نقش مدیران می باشد. و شامل: مقدمه، تعهد سازمانی، اعتمادسازمانی، شایستگی مدیریتی، نقش مدیران درایجاد سرمایه اجتماعی، مدیران از راههای مختلف می توانند به ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی یاری رسانند، پایبندی به اخلاقیات، حمایت از توسعه پایدار، احساس مسئولیت اجتماعی، یگانگی و وحدت با جامعه، مواردی را باید مدیران برای ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر بگیرند ، سازمان بالا باشد، سرمایه اجتماعی کمتر خواهد بود.این عوامل به شرح زیر می باشد، منابع فارسی، منابع لاتین .در حال حاضر سرمایه اجتماعی، نقشی اساسی و بسیار مهمی در مدیریت جدید اجتماع ایجاد می کند به صورتی که اثربخشی بقیه سرمایه وابسته به وجود این سرمایه خواهد بود.بنابراین بدون حضورسرمایه اجتماعی، سپری کردن راههای توسعه و گسترش رشد و ارقای فرهنگی و اقتصادی سخت و دشوار می شوند. روانشناسان اجتماعی از شیوه تاکید برکارکردهای زمینه ای که ممکن است باعث گسترش و یا کاهش اعتماد شود، اعتماد را به عنوان انتظار اشخاص از رفتار دیگران در هنگام برخورد تعاملات اجتماعی معرفی می کنند .به نظرمیرسدکه شایستگی مدیریتی مدیران بر افزایش اعتماد درون سازمانی اثرمی گذارد. امروزه سازمان ها اهمیت تعالی شایستگی های کارکنان خود را در اینکه با تکیه براین اصل که اشخاص با تخصص شانس بیشتری دارد که هدف ها وآرزو های عملکرد خودرا بی نیاز کنند به طور صحیح درک کرده اند.