پروژه زیر درباره تحلیل پوششی داده ها می باشد. و شامل: مزایای روشDEA، مزایای روش DEA به شرح زیر می باشد، توانمندی های روش DEA، مدیریت چند ورودی_چند خروجی، تابع تولید، مبتنی بودن برLP، کنترل بازده به مقیاس، و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
52 صفحه
کد:
420 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره تحلیل پوششی داده ها می باشد. و شامل: مزایای روشDEA، مزایای روش DEA به شرح زیر می باشد، توانمندی های روش DEA، مدیریت چند ورودی_چند خروجی، تابع تولید، مبتنی بودن برLP، کنترل بازده به مقیاس، محدودیت اوزان، ورودی و خروجی غیر قابل کنترل، ماهیت ورودی یا خروجی، داده‌های غیر قطعی، داده های مرتب، قابلیت های روش DEA، کارایی، رتبه ‌بندی، تعیین مرجع از میان واحدهای تصمیم گیرنده، تعیین مقادیر مطلوب ورودی‌ها و خروجی‌ها، تعیین مقادیر مطلوب شاخص‌های واحد جدید، محدودیت های روشDEA در مقایسه با سایر روش ها، تعریف کارایی نسبی در تحلیل پوششی داده ها، واحد تصمیم گیرنده در DEA، منظور از واحد تصمیم گیرنده(DMU) عبارتست از، ارزیابی تکنیکی، دو مشخصه اصلی برای روشDEA، بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده، بر اساس بازده به مقیاس، الگوهای DEA در یکی از دو گروه زیر قرار می گیرند، بازده به مقیاس ثابت، بازده به مقیاس متغیر، بازده به مقیاس متغیر، ماهیت ورودی، ماهیت خروجی، مدل های تحلیل پوششی داده ها، مدل CCR( چارنز ، کوپر و رودز)، فرم کسری CCR، فرم پوششی CCR در ماهیت ورودی، روابط تعداد ورودی و خروجی ها با تعداد واحدهای تحت بررسی، مدل BCC( بنکر، چارنز و کوپر)، روش های ناپارامتری اولیه مدل سازی خروجی های نامطلوب، روش هایلو – ویمن، روش فار و گراسکوف در مدل سازی فاکتورهای نامطلوب، مدل های تخصیص منابع با ستاده های نامطلوب و ...