پروژه زیر درباره قابلیت های سازمانی می باشد. و شامل: مزیت رقابتی، انواع مزیت های رقابتی، مزیت موقعیتی در مقابل جنبشی (پویا)، کلی زیر دانش و قابلیت های سازمان استوار است. مزیت های رقابتی جنبشی (پویا) را می توان در چهار طبقه بندی کرد و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
48 صفحه
کد:
368 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره قابلیت های سازمانی می باشد. و شامل: مزیت رقابتی، انواع مزیت های رقابتی، مزیت موقعیتی در مقابل جنبشی (پویا)، کلی زیر دانش و قابلیت های سازمان استوار است. مزیت های رقابتی جنبشی (پویا) را می توان در چهار طبقه بندی کرد، قابلیت های کارآفرینی، قابلیت های فنی، قابلیت سازمانی، قابلیتهای استراتژیک، مزیت متجانس در مقابل نامتجانس، مزیت مشهود در مقابل نامشهود، مزیت ساده در مقابل مرکب، مزیت موقتی در مقابل مزیت رقابتی پایدار، مزیت های رقابتی در قلمروهای انسانی، سازمانی و محیطی، مزیت های رقابتی قلمرو نیروی انسانی، مزیت های رقابتی قلمرو سازمانی، در این رابطه می توان منابع را به چهار طبقه کلی اساسی، پیرامونی، رقابتی و استراتژیک تقسیم کرد، منابع اساسی، منابع پیرامونی، منابع رقابتی، منابع استراتژیک، مزیت های رقابتی قلمرو محیطی، نگرش های موجود به منشاء مزیت های رقابتی، تئوری سازمان صنعتی، تئوری منبع مدار، چیستی قابلیت های سازمانی، تعریف قابلیت های سازمانی، قابلیت های سازمان از دیدگاه والش و لینتون (2001)، با وجود تقسیم بندی و نگاه های مختلف به قابلیت های سازمانی، موارد زیر را می توان به عنوان خصوصیات مشترک آن-ها مطرح کرد، جانمایی سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی، دسته بندی قابلیت های سازمانی، پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی از قابلیت های مبتنی بر داده، نقش سیستم های اطلاعاتی می تواند شامل موارد زیر باشد، پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی از قابلیت های مبتنی بر فرآیند، پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی از قابلیت های مبتنی بر ستاده و ...