تحقیق زیر درباره فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده می باشد. و شامل: عوامل مؤثر در فرایند تصمیم گیری خرید، عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی، عوامل روانی و فردی، عوامل موقعیّتی، عوامل آمیخته بازاریابی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
29 صفحه
کد:
376 mg


قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کنندهمی باشد. و شامل: عوامل مؤثر در فرایند تصمیم گیری خرید، عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی، عوامل روانی و فردی، عوامل موقعیّتی، عوامل آمیخته بازاریابی، تئوری های مربوط به رفتار مصرف کننده، پیشنه تحقیق های انجام شده، تحقیقات داخلی، تحقیقات خارجی، تحقیقات موتینهو، تحقیقات شاهین، سایر تحقیقات، فهرست منابع. در عملکرد تصمیم گیری خرید مصرف کننده، از جمله نکات بسیار اساسی دقّت و توجه به عامل تقاضا یا توانایی خرید است؛ برای مثال انسان نیازهای متعددی دارد که یا خود آن را تشخیص می دهد . و یا اینکه افراد دیگر او را با خبرمی کنند. گاهی اوقات فرد محتاج حتی با دانش از نیازهای خیلی زیاد خود نمی تواندواحد های متفاوت این فرایند راسپری کند. تأثیرات طبقه ی اجتماعی: عبارتند از طبقه بندی های هایی که درون یک جامعه برشیوه های تفاوت در بین افراد آن اجتماع شکل می گیرد. روانشناسی به بازاریابان یاری می کند که علت و چگونگی رفتار مصرف کننده را شناسایی کنند. انگیزه، ادراک، یادگیری، هویت و تلقّی، موضوعات اساسی برای تحلیل فرایند خرید وراه نمایی تلاش های بازاریابی به حساب می آ یند. سبک زندگی: سبک زندگی یک نوع اصول و شکل زندگی است که نشان می دهد اشخاص به چه صورت درآمد و فرصتشان را استفاده می کنند، چه ارزش را اصلی می دانند و درباره خود و محیط اطراف به چه صورت تفکر می کنند .