تحقیق زیر درباره سرمایه سازمانی می باشد. و شامل: مقدمه، بیان مسأله، پیشینه متغیر، منابع فارسی، منابع لاتین، در فضای بی اعتماد امروز، شرکت ها باید برای رو به رو شدن با رقابت جهانی وتمایلات به سرعت در حال پیشرفت مشتریان و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
26 صفحه
کد:
345 mg


قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره سرمایه سازمانی می باشد. و شامل: مقدمه، بیان مسأله، پیشینه متغیر، منابع فارسی، منابع لاتین، در فضای بی اعتماد امروز، شرکت ها باید برای رو به رو شدن با رقابت جهانی وتمایلات به سرعت در حال پیشرفت مشتریان، راه حل های گوناگونی را افزایش دهند. در چنین محیطی، به فرض خیلی زیاد دانش به جای منابع قدیمی مانند سود های همیشگی ثابت و یا فیزیکی یک منبع مهم برای رسیدن به توانایی رقابتی است. . سرمایه سازمانی یک پیشنهاد کننده بسیاراساسی برای سرمایه اجتماعی است به این مفهوم که همه ی گزینه های برای اشتراک گذاری دانش می تواند اتحاد و تعامل میان افراد را راهنمایی بخشد و به شیوه ای درست بر سرمایه اجتماعی تاثیر بگذارد. فراهم کردن سرمایه سازمانی وابسته اطلاعات و مهارت های حاصل شده از کارهای تازه تولید شده به شکل رسمی متعهد شده است. این نشانگر متعهد ه سازی دانش به عنوان یک کارکرد رسمی است که از راه آن اطلاعات و مهارت ها به جزئی غیر قابل جدانشدنی از راه های عادی تبدیل شده که کارهای عادی سازمان را راهنمایی می-کنداین مزیت ها،انگیزه به کارآفرینی و یادگیری سازمانی را شامل می شود و می توانند باعثبه وجود آوردن مزایایی از جمله گسترش کارآیی و رقابت در شرکت ها شود. پیامد های های یادگیری سازمانی از جمله انباشته شدن دانش نیز به شیوه خود توانایی جدید و نو را مورد نظرقرار می دهند که این کار به شیوه خود هنجارهای سازمانی برای درستی عملکرد راایجاد می کنند.