پژوهش زیر درباره تحقیق و توسعه می باشد. و شامل: تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان، تعریف تحقیق و توسعه، تحقیقات زیر بنایی، تحقیقات کاربردی، تحقیق و توسعه، هدف، فرآیند، حوزه عمل، ماهیت، اهداف تحقیق و توسعه و ... می باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
31 صفحه
کد:
316 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره تحقیق و توسعه می باشد. و شامل: تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان، تعریف تحقیق و توسعه، تحقیقات زیر بنایی، تحقیقات کاربردی، تحقیق و توسعه، هدف، فرآیند، حوزه عمل، ماهیت، اهداف تحقیق و توسعه، ویژگی های ساختاری سازمان های تحقیق و توسعه ، ارگانیک باشد، دارای رسمیت کم باشد، عدم تمرکز برآن حاکم باشد، کارکنان ازمهارت زیاد برخوردار باشند، حیطه نظارت محدود باشد، ارتباطات رویاروی میان کارکنان برقرار باشد، نقش تحقیق و توسعه در سازمان¬ها، هر یک از عوامل محیطی ذکرشده دارای دو ویژگی اساسی هستند، درجه ثبات-تغییر¬پذیری، درجه سادگی-¬¬پیچیدگی، استراتژی و سیاست تحقیق و توسعه، سازمانهایی که در وضعیت A قرار می¬گیرند (الزامات محیطی و آمادگی زیاد)، سازمان¬هایی که در وضعیت B قرار می گیرند (الزامات محیطی زیاد و آمادگی کم)، سازمان¬هایی که در وضعیت Cقرار می¬گیرند (الزامات محیطی کم و آمادگی زیاد، سازمان¬هایی که در وضعیت Dقرار دارند (الزامات محیطی و آمادگی کم)، گردش عملیات واحدهای تحقیق و توسعه، انتخاب پروژه، یکی از اساسی¬ترین و مهم¬ترین فعالیت¬های واحدهای تحقیق و توسعه، انتخاب پروژه است که می¬بایست مسیر زیر را طی نماید، دریافت پیشنهادات، مقایسه پیشنهادات با استراتژی¬ها و اهداف مؤسسه، تدوین پیشنهادات به صورت پروژه¬ها، اجرای پروژه، انتخاب مجری پروژه، برنامه¬ریزی و بودجه¬بندی تفصیلی پروژه، تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز اجرای پروژه، تدارکات مواد و تجهیزات، تدوین گزارش پیشرفت پروژه رفع موانع و انحرافات تدوین گزارش نتایج پروژه ، بهره برداری از نتایج پروژه، منابع فارسی، منابع لاتین