پروژه زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و شامل: ﺗﻌﺮﻳﻒﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ‬‬، اﺑﺘﺪاﻳﻲﺗﺮﻳﻦﺗﻌﺮﻳﻒازﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ، برخی از تعاریف مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران، (آپوروا آناند و همکاران،2005)، روابط داده، اطلاعات و دانش و ... است.

جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
72 صفحه
کد:
311 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و شامل: ﺗﻌﺮﻳﻒﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ‬‬، اﺑﺘﺪاﻳﻲﺗﺮﻳﻦﺗﻌﺮﻳﻒازﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ، برخی از تعاریف مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران، (آپوروا آناند و همکاران،2005)، روابط داده، اطلاعات و دانش، روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر باجاریا، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖدادهﻫﺎ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاﻃﻼﻋﺎتوﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ‬‬‬، پیوند مدیریت دانش با مدیریت داده¬ها، (امین و همکاران،2001)، ساختار سلسله مراتبی دانش، سلسله مراتب دانش رادینگ، ساختار سلسله مراتبی دانش(رادینگ،1383)، سلسله مراتب دانش برایان برگرن ، برایان برگرن سلسله مراتب دانش را این¬چنین معرفی می¬کند، ارتباطات موثر در مدیریت دانش، ﻣﺒﺎﻧﻲزﻳﺮﺳﺎﺧﺖداﻧﺶ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، ﻧﺴﻞﻫﺎیﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﻓﻨﺎوریﻣﺪارﻳﺎﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮﻣﻨﺎﺑﻊ‬‬‬، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶاﻧﺴﺎنﻣﺪار‬‬‬،ﮔﺬارازﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﻓﻨﺎوریﻣﺪارﺑﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶاﻧﺴﺎنﻣﺪار‬‬‬،اﺻﻮلﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ،ﻣﺴﺘﻠﺰمﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریاﺳﺖ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاﺛﺮﺑﺨﺶداﻧﺶ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﭘﻴﻮﻧﺪاﻧﺴﺎنوﻓﻨﺎوریاﺳﺖ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ،ﺳﻴﺎﺳﻲاﺳﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﻪﻣﺪﻳﺮانداﻧﺶﻧﻴﺎزﻣﻨﺪاﺳﺖ.، ﻣﺰاﻳﺎیﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﮔﺮﻓﺘﻪازﺗﺮﺳﻴﻢداﻧﺶاﺳﺖ، ﺗﺴﻬﻴﻢوﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیداﻧﺶ،ذاﺗﻲﻧﻴﺴﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﻪﻣﻌﻨﻲﺑﻬﺒﻮدﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎیﻛﺎرداﻧﺶاﺳﺖ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲﺑﻪداﻧﺶ،ﺗﻨﻬﺎﺷﺮوعﻛﺎراﺳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﻫﻴﭻﮔﺎهﺑﻪﭘﺎﻳﺎنﻧﻤﻲرﺳﺪ.، I. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻚﻗﺮاردادداﻧﺸﻲاﺳﺖ، ﻣﺰاﻳﺎی پیاده¬سازیﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ‬، .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ازاﻓﺖداﻧﺶ، .ﺑﻬﺒﻮدﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮیواﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﻳﺮی، ﻣﺰﻳﺖرﻗﺎﺑﺘﻲ.، ﺗﻮﺳﻌﻪداراﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶﻣﺤﺼﻮل.، .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻣﺸﺘﺮی، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎدرﺑﺨﺶﺳﺮﻣﺎﻳﻪاﻧﺴﺎﻧﻲ، منافع کمی و کیفی حاصل از پیاده¬سازی مدیریت دانش، مدیریت دانش و رویکرد¬های مهم مدیریت، II. مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع، ﭘﻴﺶﮔﻴﺮیازﺧﻄﺎواﺷﺘﺒﺎهﭘﻴﺶازوﻗﻮع آﻧﻬﺎ ‬، جهتگیری نتایج کارها، مدیریت مبتنی برافراد، کارتیمی، رهبری، خشنودکردن مشتریان، فرهنگ سازمان، بهبودمستمر، مدیریت برمبنای حقیقت، چرخه حیات، ابزارها، نتیجه گیری، مدیریت دانش و مهندسی مجدد، مدیریت دانش و نوآوری، ﺗﺮﻛﻴﺐﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶوﻧﻮآوری‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖراﻫﺒﺮدیﻧﻮآور ی داﻧﺶ‬، شناسایی فاکتورهای مناسب برای پیاده¬سازی موفقیت¬آمیز مدیریت دانش، دیگریبرونوو لیدکر اظهارمی‌دارند که عوامل حیاتی موفقیت عبارتند، ویژگی¬های کارکنان، استـراتژی سازمان، حمایت مدیریت ارشـد، فرهنگ سازمانی، زیرساخت سازمانی، زیرساخت فـنی، اقـدامات انگیزشی، مدل مفهومی فاکتورهای کلیدی برای موفقیت مدیریت دانش، تحقیقات و مطالعات پیشین، برخی ازمطالعات انجام شده در ایران، مطالعات انجام شده در خارج از ایران، عوامل موفقیت سیستم‌های مدیریت دانش، منابع فارسی، منابع لاتین. ارزیابی و انتقال دانش III. IV.