مقاله زیر درباره بهره وری منابع انسانی می باشد . و شامل: مقدمه، بهره وری، تاریخچه بهره وری، عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وری( Hersey P, Blanchard K.H,1998، شناخت و توجیه شغل ، حمایت سازمانی، بازخورد عملکرد، مشارکت، بهره وری نیروی انسانی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
29 صفحه
کد:
302 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره بهره وری منابع انسانی می باشد . و شامل: مقدمه، بهره وری، تاریخچه بهره وری، عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وری( Hersey P, Blanchard K.H,1998، شناخت و توجیه شغل ، حمایت سازمانی، بازخورد عملکرد، مشارکت، بهره وری نیروی انسانی، عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار، عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی، تجربه، درآمد، سطح تحصیلات، سن، آموزش، مدل ACHIEVE، وضوح (درک یا تصور نقش)، کمک (حمایت سازمانی )، انگیزه(انگیزش یا تمایل )، ارزیابی (آموزش و بازخورد عملکرد)، اعتبار (اعمال معتبر و حقوقی پرسنل )، محیط (تناسب محیطی )، تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره وری، شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان¬ها، ارتباط، تداوم، تعهد، اندازه¬گیری بهره¬وری، تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور، تحقیقات انجام گرفته درداخل کشور، جمع بندی، منابع فارسی، منابع خارجی . پیشرفت بهره وری بر عملکردهای اصلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مانند کاستن تورم،گسترش سطح رفاه اجتماعی گسترش میزان شتغال، گسترش کارکرد رقابت سیاسی و اقتصادی و مانند این ها اثرات شگرفی دارد. اساس حرکت های بهره وری در منابع انسانی پنهان است و شاید بتوان مدعی بودکه بهره وری در هر اجتماعی به کاربرد انسان هایی متخصص ، و با انگیز ه نیاز مند است.