تحقیق زیر درباره صنعت بیمه می باشد. و شامل: مقدمه، تعریف بیمه، تعریف بیمه از لحاظ لغوی، تعریف بیمه از لحاظ قانون بیمه، تعریف بیمه از لحاظ فنی، تعریف بیمه از لحاظ مالی، تعریف بیمه در فرهنگستان ایران، - تاریخچه بیمه، تارخچه بیمه در جهان و ... می باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
45 صفحه
کد:
301 mg


قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره صنعت بیمه می باشد. و شامل: مقدمه، تعریف بیمه، تعریف بیمه از لحاظ لغوی، تعریف بیمه از لحاظ قانون بیمه، تعریف بیمه از لحاظ فنی، تعریف بیمه از لحاظ مالی، تعریف بیمه در فرهنگستان ایران، - تاریخچه بیمه، تارخچه بیمه در جهان، تاریخچه بیمه در ایران، جایگاه بیمه بعد از انقلاب اسلامی، - بیمه در جهان امروز، انواع بیمه، بیمه های اجتماعی، بیمه های بازرگانی، مقایسه بیمه های بازرگانی و اجتماعی، برخی از تعاریف و اصطلاحات بیمه ای، حق بیمه، حق بیمه مستقیم، حق بیمه غیر مستقیم، حق بیمه عاید شده، نسبت خسارت، ضریب خسارت، شعبه، هزینه های بیمه گری (عملیاتی)، سود ناخالص فعالیت های بیمه ای، هزینه های اداری، پرسنلی (عمومی)، مطالعات تجربی ارزیابی عملکرد بیمه، مطالعه 1: مطالعه آذر و همکاران ، مطالعه 2: مطالعه روحی و آذر ، مطالعه 3: مطالعه سلطان پناه و همکاران ، مطالعه 4: مطالعه حسن زاده و زارع، مطالعه 5: مطالعه مظلومی و همکاران، مطالعه 6: مطالعه یاری، مطالعه 7: مطالعه سید مطهری و ولی پور، مطالعه 8: مطالعه حاجیانی و همکاران، مطالعه 9: مطالعه فلاح، مطالعه 10: مطالعه میرزائی و صفری، مطالعه 11: مطالعه امیری و همکاران، مطالعه 12: مطالعه عباس زادگان، مطالعه 13: مطالعه صفوی و فلاحتی، مطالعه 14: مطالعه علی رضایی، مطالعه 15: مطالعه دانشور و همکاران، مطالعه 16: مطالعه مظلومی و کشوری ، مطالعه 17: خبرگذاری ام بی ای نیوز، فهرست منابع، منابع فارسی، منابع لاتین