تحقیق زیر درباره رتبه بندی در صنعت بیمه می باشد. و شامل: مقدمه، تعریف رتبه بندی، ، تفاوت مفهوم رتبه بندی با رده بندی، دلایل و ضرورت رتبه بندی در صنعت بیمه ایران، اهداف رتبه بندی شرکت های بیمه، مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
31 صفحه
کد:
297 mg


قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره رتبه بندی در صنعت بیمه می باشد. و شامل: مقدمه، تعریف رتبه بندی، ، تفاوت مفهوم رتبه بندی با رده بندی، دلایل و ضرورت رتبه بندی در صنعت بیمه ایران، اهداف رتبه بندی شرکت های بیمه، مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه، چالش ها و محدودیت های رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران، کمبود و عدم صحت دقّت آمار واطلاعات عملکرد، عدم تناسب عملکرد شرکت های مورد رتبه بندی، فقدان چارچوب های قانونی، عدم تناسب و یکسانی در خط مشی ها و روش های حسابداری و شیوه های گزارش گری مالی، عدم وجود بخش های تحقیقاتی مناسب در زمینه رتبه بندی، نبود نهاد مستقل و خصوصی برای اجرای رتبه بندی، نبود سیستم و متدولوژی مدون جهت رتبه بندی، مشکلات اجرایی رتبه بندی مؤسسات بیمه در ایران، متدولوژی (روش شناسی) رتبه بندی شرکت های بیمه، طبقات روش شناسی رتبه بندی، مهم ترین فاکتور های مؤثر در تعیین نوع متدولوژی رتبه بندی، مطالعات تجربی ارزیابی عملکرد بیمه، مطالعه 1: مطالعه آذر و همکاران ، مطالعه 2: مطالعه روحی و آذر، مطالعه 3: مطالعه سلطان پناه و همکاران، مطالعه 4: مطالعه حسن زاده و زارع، مطالعه 5: مطالعه مظلومی و همکاران، مطالعه 6: مطالعه یاری، مطالعه 7: مطالعه سید مطهری و ولی پور ، مطالعه 8: مطالعه حاجیانی و همکاران، مطالعه 9: مطالعه فلاح، مطالعه 10: مطالعه میرزائی و صفری، مطالعه 11: مطالعه امیری و همکاران، مطالعه 12: مطالعه عباس زادگان، مطالعه 13: مطالعه صفوی و فلاحتی، مطالعه 14: مطالعه علی رضایی، مطالعه 15: مطالعه دانشور و همکاران، مطالعه 16: مطالعه مظلومی و کشوری، مطالعه 17: خبرگذاری ام بی ای نیوز، فهرست منابع، منابع فارسی، منابع لاتین.