مقاله زیر درباره رضايت مشتري می باشد. و شامل: عوامل مؤثر بر انتظارات مشتري‬ ‫، پارادایم های‌ رضایت مشتری، پارادایم «انتظارات- عدم تطابق، پارادایم عواطف، پارادایم تساوی، پارادایم «عملکرد درک شده، پارادایم «فرایند‌های چند‌گانه، پارادایم «نسبت دادن و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
33 صفحه
کد:
294 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره رضايت مشتري می باشد. و شامل: عوامل مؤثر بر انتظارات مشتري‬ ‫، پارادایم های‌ رضایت مشتری، پارادایم «انتظارات- عدم تطابق، پارادایم عواطف، پارادایم تساوی، پارادایم «عملکرد درک شده، پارادایم «فرایند‌های چند‌گانه، پارادایم «نسبت دادن، کیفیت خدمات، ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻬﻢ رﻓﺘﺎر و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮي‬، از ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺎ اﻳﺠﺎد وﻓﺎداري در ﻣﺸﺘﺮي‬، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي (CRM‬‬)، ﻫﻤﭙﻮﺷﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي‬، اﺻﻮل و اﻫﺪاف ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي‬، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ‬، مدلهای بررسی رضایت مشتری، مدل فورنل، مدل کانو ، مدل سروکوال، مدل شاخص رضایت مشتری آمریکایی، مدل رضايتمندي مشتري سوئدي، مدل رضايتمندي مشتري در اروپا، مدل شاخص رضايتمندي نروژي، مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرایندهای سازمان، عوامل جلب رضایت مشتریان از یك مؤسسه‬، اﺛﺮات رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﭼﯿﺴﺖ؟‬، پیشینه تحقیق در داخل کشور (ایران)، پیشینه تحقیق در خارج از ایران، منابع و مأخذ، منابع فارسی، منابع انگلیسی. رضایت، خوشحالی حاکی از دانستن به یک وضعیت آسان است که اغلب با برطرف کردن بعضی نیازها ویژه در ارتباط است. گر چه افراد به هدف ها و تمایلات های مورد نیاز خود برسند و از این نظر بی نیاز شوند در این صورت احساس خوشحالی که به آنها دست می دهد را می توان رضایت نامید .