پزوهش زیر درباره هوش اجتماعی می باشد. و شامل: هوش، نظریه هوش چندگانه گاردنر، هوش تصویری – فضایی، هوش کلامی- زبانی، هوش منطقی – ریاضی، هوش اندامی – جنبشی، هوش موسيقيایی، هوش ميان فردی، هوش درون فردی... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
35 صفحه
کد:
281 mg


قسمتی از این مقاله:

پزوهش زیر درباره هوش اجتماعی می باشد. و شامل: هوش، نظریه هوش چندگانه گاردنر، هوش تصویری – فضایی، هوش کلامی- زبانی، هوش منطقی – ریاضی، هوش اندامی – جنبشی، هوش موسيقيایی، هوش ميان فردی، هوش درون فردی، هوش طبيعت گرا، انواع هوش از دیدگاه مدیریت، هوش فرهنگي، هوش سازمانی، آلبرخت هوش سازمانی را دارای هفت مولفه میداند، بينش راهبردی، سرنوشت مشترک، ميل به تغيير، همسويي و تجانس، روحيه، به كارگيري دانش، فشار عملكردی، هوش معنوی، کاربرد هوش معنوی در محیط کار، هوش هیجانی، دو بعد اصلی هوش هیجانی، هوش هيجاني و مديريت بازار، تجزيه و تحليل بازار، انتخاب بازارهاي هدف، تهيه تركيب عناصر بازاريابي، اداره تلاش‌هاي بازار، هوش بين فردي و اميد و خوش بيني در خدمت بازار، هچ و گاردنر چهار توانايي مجزايي را كه به عنوان مؤلفه‌هاي هوش بين فردي مطرح مي‌باشند، سازماندهي گروه، ارائه راه حل، ارتباط فردي، تجزيه و تحليل اجتماعي، هوش اجتماعی، مدل های هوش اجتماعی، مدل مارلو و پرتی، مدل راه حل های واقع گرایانه، مدل رحیم، مدل هوش اجتماعی تحقیق حاضر، پیشینه تحقیقات انجام شده، تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در ایران، تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در خارج از ایران، تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در خارج از ایران، چهارچوب نظری تحقیق، همچنین مولفه های سنجش کیفیت خدمات، مدل مفهومی تحقیق، منابع و مآخذ، فهرست منابع فارسی، فهرست منابع انگلیسی.