قاله زیر درباره توسعه پایدار گردشگری می باشد. و شامل: ابعاد توسعه پایدار، اصول گردشگری پایدار، مشارکت، حضور ذینفع ایجاد اشتغال برای افراد محلی، اعتبارات بازرگانی، پایداری منابع، هماهنگی در هدف ها، همکاری، ظرفیت تحمل، نظارت و پشتیبانی، پاسخگویی و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
30 صفحه
کد:
273 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره توسعه پایدار گردشگری می باشد. و شامل: ابعاد توسعه پایدار، اصول گردشگری پایدار، مشارکت، حضور ذینفع ایجاد اشتغال برای افراد محلی، اعتبارات بازرگانی، پایداری منابع، هماهنگی در هدف ها، همکاری، ظرفیت تحمل، نظارت و پشتیبانی، پاسخگویی، آموزش، حفظ هویت، ابعاد گردشگری پایدار، پایداری زیست محیطی، پایداری اجتماعی، پایداری فرهنگی، پایداری اقتصادی، پایداری نهادی و مدیریتی، رابطه توسعه پایدار گردشگری و سرمایه اجتماعی، پپیشینه تحقیق، منابع فارسی، منابع.

از جمله نگرانی هایی که روستاهای کشورهای کوناگون جهان حال حاضر با آن گروبانگیر هستند، موضوع توسعه پایدار است. در برخی کشورهایی که به متنوع ساختن اقتصاد روی آورده اند و خواهان آنند که خود را از اقتصاد تک پایه ای نجات دهند ، دریافتن شناسایی راه های آن یا ایجاد راه ها و روش های تازه ای هستند. در توسعه پایدار، به ترقی رشد و شکوفایی اقتصادی و به نتیجه رسیدن کیفیت های های بهتر زندگی، بدون از بین بردن منابع کمیاب طبیعی مورد نظر قرار می گیرد و به صورت یکسان ، عدالت اجتماعی در استفاده از میراث جهان بشریت و همین طور حافظت از منابع گرانبها ارزشمند طبیعت، مورد تأکید و توجه قرار می گیرد. : گردشگری بادوام با الگو پذیرفتن از اصول توسعه پایدار از جمله از گردشگری که نیازهای اجتماع کنونی را برطرف می کند بدون اینکه از توان های های مربوط به نسل آینده برای جوابگویی به نیازهای خودتاثیر بگذارد.