پژوهش زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: نظریه های مربوط به سرمایه فکری، تعاریف مختلف سرمایه فکری، تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری، مدل های طبقه بندی سرمایه فکری، برخی طبقه بندی های ارائه شده سرمایه فکری، - ادوینسون و مالونه (1997)، سرمايه انساني و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
58 صفحه
کد:
270 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: نظریه های مربوط به سرمایه فکری، تعاریف مختلف سرمایه فکری، تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری، مدل های طبقه بندی سرمایه فکری، برخی طبقه بندی های ارائه شده سرمایه فکری، - ادوینسون و مالونه (1997)، سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري، سرمايه سازماني، سرمايه نوآوري، سرمايه فراينديي، طرح ارزش اسکاندیا، سویبی (1997) ، طبقه بندی سویبی از طریق چهارچوب ناظر دارایی نامشهود، طبقه بندی نورتون و کاپلان (1992) ، چهارچوب کارت امتیازی متوازن، طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری، ارزش افزوده اقتصادی، کارت نمره متوازن ، ترازنامه نامرئی، کنترل دارایی های ناملموس، روش جهت یابی تجاری اسکاندیا ، شاخص سرمایه فکری، نرخ بازده دارایی ها، روش تشکیل سرمایه بازار، کارگزار تکنولوژی، روش سرمایه فکری مستقیم، روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری، مدل مدیریت سرمایه فکری، کیوتوبین ، هوش سرمایه انسانی، مدل کارگزار فناوری، روش ارزشگذاری جامع، ارزیابی تحلیلی - تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری، مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو و لیرت) ، طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن ، روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری ، روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه، روش های برگشت دارایی ها، روش های کارت امتیاز، نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با استفاده از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک، محاسبه کارایی سرمایه فیزیکی، محاسبه کارایی سرمایه انسانی، محاسبه کارایی سرمایه ساختاری، سابقه مطالعات انجام شده، تحقیقات خارجی،...