پژوهش زیر درباره پیش بینی جذب منابع مالی می باشد. و شامل: جذب منابع، مفهوم جذب منابع، مفهوم تعیین اهداف جذب منابع، عوامل مؤثر برجذب منابع، عوامل درونی مؤثر برجذب منابع ، عوامل بیرونی مؤثر برجذب منابع،و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
45 صفحه
کد:
253 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره پیش بینی جذب منابع مالی می باشد. و شامل: جذب منابع، مفهوم جذب منابع، مفهوم تعیین اهداف جذب منابع، عوامل مؤثر برجذب منابع، عوامل درونی مؤثر برجذب منابع ، عوامل بیرونی مؤثر برجذب منابع، نقش پیش‌بینی در تعیین اهداف جذب منابع و ارزیابی عملکرد، عملکرد واقعی-هدف‌گذاری روش معمولی(روش جاری) – هدف‌گذاری بر اساس150% پیش‌بینی–مثال2.، پیش‌بینی و روش‌های آن، جایگاه پیش‌بینی در علم، سه وظیفه عمده علم، تفسیر و تبیین واقعیت‌ها، کاربرد فنی، پیش‌بینی، تعریف پیش‌بینی، جایگاه پیش‌بینی در مؤسسات مالی و اعتباری، سیستم پیش‌بینی، اجزاء سیستم پیش‌بینی، چهار عامل اساسی ارزیابی اثربخشی سیستم پیش‌بینی، طبقه‌بندی پیش‌بینی، روش‌های کیفی پیش‌بینی، روش‌های کمی پیش‌بینی، روش‌های پیش‌بینی علی، روش‌های پیش‌بینی بر اساس سری‌های زمانی، روش‌های پیش‌بینی کمی، روش میانگین متحرک، روش میانگین متحرک وزنی، روش نمو هموار ساده (هموارسازی نمایی ساده-براون)، روش نمو هموار دوبل (روش خطی براون)، پیشینه ، پیشینه داخلی، چکیده‌ای از پیشینه‌های داخلی، ادامه چکیده‌ای از پیشینه‌های داخلی، پیشینه خارجی، چکیده‌ای از پیشینه‌های خارجی، ادامه چکیده‌ای از پیشینه‌های خارجی، فهرست منابع.

تعیین اهداف جذب منابع به دست یافتن برای هر یک از شاخه های یک موسسه مالی و اعتباری به‌هدف مجذوب کردن سپرده‌ها در زمانی تعیین شده مربوط می‌شود.