همۀ سازمانها ، با میزانی از عدم اطمینان مواجه اند و خیلی از محیط ها کاملاً پویا هستند . (رابینز، 1943). از آنجا که محیط نامطمئن اثر بخشی سازمان یا مورد تهدید قرار می دهد مدیریت باید بکوشد تا این پدیده را تضعیف نماید. یکی از راههای مبارزه با این پدیده و کاهش دادن توان پدیدۀ عدم اطمینان این است که ساختار سازمان خود را با این گونه عوامل سازگار نماید. (رابینز، 1943)
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
29 صفحه
کد:
239 mg


قسمتی از این مقاله:

همۀ سازمانها ، با میزانی از عدم اطمینان مواجه اند و خیلی از محیط ها کاملاً پویا هستند . (رابینز، 1943). از آنجا که محیط نامطمئن اثر بخشی سازمان یا مورد تهدید قرار می دهد مدیریت باید بکوشد تا این پدیده را تضعیف نماید. یکی از راههای مبارزه با این پدیده و کاهش دادن توان پدیدۀ عدم اطمینان این است که ساختار سازمان خود را با این گونه عوامل سازگار نماید. (رابینز، 1943) از لحاظ تغییرات محیط می تواند پویا (فعال) و یا ایستا (ثابت) باشد. و نیز از نظر پیچیدگی می توان به پیچیده و ساده تقسیم نمود: تغییر محیطی دامنه ای از ایستا جائیکه تغییر محیطی خیلی کم است اما پویا ( که تغییرات محیطی شدید است) را در بر می گیرد. (رابینز، 1943) 

پیچیدگی محیطی به تعداد عناصر خارجی که می توانند عملیات سازمان را تحت تأثیر قرار داده ، بر می گردد. موقعی که محیط پیچیده نیست عناصر اندکی در محیط وجود دارند که مدیریت ملزم به نظارت آنهاست و در چنین حالتی عناصر محیطی نسبت به هم متجانسند. وقتی که محیط پیچیده باشد دارای تعداد زیادی عناصر می باشد که باید نظارت شوند و چنین عناصری در این نوع محیط نامتجانس خواهند بود. افزایش در پیچیدگی محیطی منجر به عدم تمرکز می شود که این امر سازمان را قادر می سازد تا عناصر محیطی را که در یک طیف وسیعی گسترده شده اند مؤثر تر و دقیقتر نظارت کند.(رابینز، 1943) در نمودار (1-1) خلاصه تعریفی که از محیط و ابعاد آن بیان شده ارائه شده است .پیکان ها نشان دهنده جهت حرکت به سوی بی ثباتی یا افزایش ناپایداری هستند.

بنابراین اگر سازمانی در محیطی فعالیت کند که از توان بالقوه چندان بالایی برخوردار نباشد، یا دستخوش تغییرات شدید قرار گیرد – بسیار پویا باشد – میزان واگرایی یا عدم تجانس آن زیاد باشد(دارای پیچیدگی باشد)، در آن صورت بسیار بی ثبات و ناپایدار خواهد بود. زیرا چنین محیط هایی اجازه نمی دهند تا سازمان مرتکب اشتباهاتی شود، آینده برای آنها قابل پیش بینی نیست و نمی توان اجزای ضد و نقیضی که محیط را تشکیل می دهند کنترل کرد و آنها را تحت نظر قرار داد.