تحقیق زیر درباره ا مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد. و شامل : مسئولیت پذیریدر جامعه و كشور، سیاست گذاری حكومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اثرات آن، ضرورت های سیاست گذاری حكومتو ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
53 صفحه
کد:
189 mg


توضیحات:

تحقیق زیر درباره ا مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد. و شامل: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، مسئولیت اجتماعی شركت در جامعه و كشور، سیاست گذاری حكومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اثرات آن، ضرورت های سیاست گذاری حكومت، كمك به افزایش رقابت ملی، محبوبیت به وسیله رأی دهندگان، تكمیل سیاست گذاری اجتماعی ، گزینه های سیاست گذاری عمومی در مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران و موانع موجود، مسئولیت ناپذیر، دسته دوم: دارای حداقل مسئولیت، دسته سوم: ناقص، دسته چهارم: راهبردی، عوامل تأثیرگذار بر تسهیل ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران، شرکت های سهامی عام، شرکت های چند ملیتی، سازمان ها و انجمن های غیر دولتی، حكومت، گزینه های سیاست گذاری عمومی ایران در مسئولیت اجتماعی شرکت ها، عواملی كه یک كسب و كار را به سمت CSR سوق می دهند، حد و مرز مسئولیت ها، مسئولیت) فرآورده ها و خدمات، مسئولیت) فرآیندها، مسئولیت) اخلاقی، مدل های مطرح در حوزه CSR، مدل مسئولیت اجتماعی لانتوس، مدل , SAC افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر كاركنان، تحقیقات انجام شده، منابع فارسی، منابع لاتین. در حیطه اخلاقیات کار، بیش ترکوشش بر تفکیک دادن بین انواع مسئولیت پذیری بنا شده است. درست شبیه نیاز های فردی، تمایلات یک سازمان هم می تواند باعث تحریک رفتار مسئولانه شود.