پروژه زیر در باره توانمند سازی کارکنان می باشد. و شامل: مفهوم توانمندسازی، تاریخچه توانمندسازی، عصر ماشین، عصر ماشین، اواسط دهه1800 و اوایل دهه1900 عرصه مدیریت علمی، اواسط دهه 1900 عصر سیستم، دهه 1970 و 1980 : نیاز به تغییرات بنیادین و ... می باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
74 صفحه
کد:
188 mg


توضیحات:

پروژه زیر در باره توانمند سازی کارکنان می باشد. و شامل: مفهوم توانمندسازی، تاریخچه توانمندسازی، عصر ماشین، عصر ماشین، اواسط دهه1800 و اوایل دهه1900 عرصه مدیریت علمی، اواسط دهه 1900 عصر سیستم، دهه 1970 و 1980 : نیاز به تغییرات بنیادین، دهه 1990: سازمان¬های امروزی و توانمندکننده، اهمیت و ضرورت توانمندسازی منابع انسانی، ضرورت انعطاف پذیری سازمان¬ها، ویژگی¬های سازمان-های توانمند، ویژگی¬های کارکنان در یک سازمان توانمند، ویژگی¬های رفتاری کارکنان توانمندشده در مقایسه با کارکنان غیر توانمند، رویکردها و مدل¬های توانمندسازی، رویکرد ارتباطی، مدل فورد و فوتلر، مدل مک لاگان و نل، مدل باون و لاولر، رویکرد انگیزشی، الگوی ارتباط کفایت نفس و عملکرد، مدل کانگر و کاننگو، عوامل موثر بر کاهش خود کار آمدی، مدل آلفرد باندورا، مدل بلانچارد، زیگارمی و زیگارمی، رویکرد شناختی، ارتباط قدرت و توانمندسازی از رویکردهای مختلف، مدل توماس و ولتهوس، مدل اسپریتزر، عوامل موثر بر توانمندسازی، عوامل موثر بر توانمندسازی از دیدگاه صاحبنظران، دسته بندی عوامل موثر بر توانمندسازی، تفویض اختیار، دسترسی به اطلاعات، آموزش، شیوه رهبری، مسئولیت، ترغیب و تشویق (پاداش)، آشکار سازی اهداف و چشم انداز سازمان، دسترسی به منابع، کنترل، کار تیمی، ارتباطات، تعهد سازمانی، خود تعیینی (حق انتخاب)، موثر بودن شغل، کفایت نفس (شایستگی)، معنی دار بودن شغل، اعتماد، غنی سازی شغل، مشارکت، عوامل موثر بر توانمندسازی بر اساس ادبیات تحقیق، فهرست منابع.
.