پژوهش زیر درباره رفتار شهروندی سازمانی می باشد . و شامل: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی ( به نقل از فرهنگ مدیریت)، ویژگی های فردی کارکنان، ویژگیهای شغلی، ویژگی های سازمانی، رفتارهای رهبری، پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
20 صفحه
کد:
180 mg


توضیحات:

پژوهش زیر درباره رفتار شهروندی سازمانی می باشد . و شامل: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی ( به نقل از فرهنگ مدیریت)، ویژگی های فردی کارکنان، ویژگیهای شغلی، ویژگی های سازمانی، رفتارهای رهبری، روابط بین ویژگی های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه ای دارای به هم ریختی است. پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی، اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان، سیاستهای تشویق رفتار شهروندی، گزینش واستخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات، سیستم های غیررسمی، تعریف رفتار شهروند سازمانی، دو رویکرد اصلی در تعاریف مربوط به مفهوم رفتارشهروندی، رفتار های در نقش و فرانقشی، تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان، ادبیات تجربی تحقیق، تحققات داخل کشور، تحقیقات خارج از کشور، تحقیقات انجام شده در حوزه بازاریابی درونی، منابع فارسی، منابع انگلیسی. در صورت مجبور بودن شناسایی وظایف خود را درمسیر مقررات و قوانین و استانداردهای مورد قبول یک سازمان و اغلب در جهت رعایت الزامات انجام می دهد. از جمله متغیرهای مر تبط به شغل مانند رضایت مندی درونی شغلی هم شکلی شغلی و پیش بینی شغلی در جهت متغیرهای شغل، تحقیقات عملا در مسیر بحث های تئوری جایگزین رهبری بوده است که نتایج بیان کننده ارتباط مستمرویژگی های شغلی با رفتار شهروندی است. ارتباط بین خصوصیات سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا حدودی دارای اختلافات است.