وحید وزیری راد (1387) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت یادگیری سازمانی چنین نتیجه می گیرد که...
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
27 صفحه
کد:
199 mg


توضیحات:

وحید وزیری راد (1387) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت یادگیری سازمانی چنین نتیجه می گیرد که فرضیه مبتنی بر رابطه معنی دار بین هویت جمعی و یادگیری سازمانی رد شده است اما در مورد سایر فرضیات، رابطه معنی داری بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی از قبیل تعاون، هنجارهای مشترک، اعتماد متقابل و مشارکت داوطلبانه با یادگیری سازمانی وجود دارد. استیر (2008) در تحقیق خود با عنوان نقش یرمایه اجتماعی در تسهیم دانش نشان داد که سرمایه اجتماعی یک نقش تعیین کننده را در زیرساخت تمام فعالیت های تسهیم دانش در شرکت های ساختمانی بازی می کند. بهاندر و همکاران (2006) نشان دادند که سرمایه اجتماعی می تواند به عنوان اهرم انگیزاننده، تکمیل کننده و تسهیل کننده در طول مراحل گوناگون یک پروژه سیستم های اطلاعاتی اشتراکی به کار برده شود. شیوما و لرو (2006) در پژوهش خودشان به نقش و ارتباط سرمایه دانش محور به عنوان یک منبع استراتژیک و پتانسیل نوآوری منطقه ای اشاره می کنند و یرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه ارتباطی، و سرمایه ساختاری را به عنوان چهار طبقه اصلی سرمایه دانش محور مشخص می کنند.

نتایج پژوهش Liñán & et al در سال(2008) با عنوان«قصد کارآفرینی، سرمایه اجتماعی شناختی و فرهنگ: تحلیل تجربی در اسپانیا و تایوان» نشان می دهد نظریه یادگیری اجتماعی(بندورا، 1977) امکانات جدید را برای درک بهتر نقش روابط اجتماعی در فرایندهای خلق، قصد و تشخیص فرصت بوجود آورده است(کروگر و کارسراد (1993)، بنابراین روابط میان ساختار اجتماعی و فرایند تشخیص فرصت در موقعیت ثانویه در مدل ها باقی مانده است. مقاله مذکور ارتباط سرمایه اجتماعی شناختی را با شکل گیری قصد کارآفرینانه افراد در طول کشور های مختلف بررسی نموده است و معتقد است که فرهنگ ملی می تواند شکل دهنده دیدگاه های کارآفرینانه باشد، اما نه سرمایه اجتماعی شناختی. بتابراین هر دو سرمایه اجتماعی شناختی و فرهنگ ممکن است با هم در کمک به قصد کارآفرینانه نقش داشته باشند.

هدف این مقاله ادغام مفهوم اقتصادی- اجتماعی سرمایه اجتماعی با مدل های مورد توجه از خلق شرکت جدید است. هدف بعدی کشف اثرات تفاوت های فردی در شناسایی های کارآفرینانه است. در نتیجه با شروع ادغام مدل های قصد کارآفرینانه، سرمایه اجتماعی به عنوان عامل جدید معرفی شد. سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه کاملی از ارتباطات فرد که دسترسی به منابع دیگر تولید مانند سرمایه انسانی و فیزیکی را امکانپذیر می کند، معرفی می شود.