پروژه زیر درباره بودجه ریزی عملیاتی می باشد. و شامل: مقدمه، مفاهیم بودجه ، تعاریف بودجه ، تعاریف از جنبه سیاسی، تعاریف ازجنبه های اقتصادی و مالی، تعاریف از جنبه های برنامه ای و مدیریتی، تعاریف ازجنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
74 صفحه
کد:
162 mg


توضیحات:

پروژه زیر درباره بودجه ریزی عملیاتی می باشد. و شامل: مقدمه، مفاهیم بودجه ، تعاریف بودجه ، تعاریف از جنبه سیاسی، تعاریف ازجنبه های اقتصادی و مالی، تعاریف از جنبه های برنامه ای و مدیریتی، تعاریف ازجنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی، تعاریف علمی و تجربی بودجه ، تعاریف حقوقی و قانونی بودجه، عوامل مشترک در تعاریف بودجه ، مقاصد و اهداف بودجه ریزی ، وظایف بودجه ریزی، روش های پیش بینی درآمد، روشهای برآورد هزینه، بودجه سنتی، بودجه ریزی افزایشی(تفاضلی) ، بودجه ریزی برنامه ای، نظام طرح ریزی، برنامه ریزی، بودجه ریزی، بودجه بندی بر مبنای صفر، بودجه ریزی انعطاف پذیر یا سایه ای، روش بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف، روش بودجه ریزی عملیاتی، بودجه ریزی عملیاتی، ماهیت بودجه ریزی عملیاتی، ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی، وظایف بودجه عملیاتی، مزایای بودجه ریزی عملیاتی، افزایش پاسخگویی دستگاه های اجرایی، بهبود نحوه تخصیص منابع، افزایش کارایی و کیفیت خدمات، کاهش کسری بودجه دولت، تضمین تحقق برنامه ها، افزایش کارایی و اثر بخشی، سایر مزایای بودجه ریزی عملیاتی، الزامات بودجه ریزی عملیاتی، مراحل انجام بودجه ریزی عملیاتی، فواید بودجه ریزی عملیاتی، تحولات نظام بودجه ریزی ، بودجه وسیله ای برای کنترل، بودجه وسیله ای برای بهبود مدیریت، بودجه وسیله ای برای برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت عملکرد، مسیر بودجه ریزی عملیاتی نوین، خاستگاه بودجه ریزی عملیاتی، دوران نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه ریزی، تحکیم و پالایش نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه ریزی، بودجه ریزی خروجی محور و بودجه ریزی عملیاتی نوین، تجربه برخی از کشورها در اجرای بودجه عملیاتی، نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران، فلسفه و اهمیت بودجه ریزی عملیاتی در ایران، سیرتحولات نظام بودجه ریزی در ایران، نقش قوه مقننه در بودجه ریزی عملیاتی، الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران، ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه، قانون برنامه و بودجه و تبصره های آن، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مشکلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران، محدودیت اهداف، نواقص، قوانین، بودجه بندی و برنامه ریزی بدون برنامه، متأثر بودن برنامه ریزی از بودجه بندی، حاکم بودن نظام مالی سنتی، فقدان رابطه پویایی بودجه دولت با اقتصاد، فعل و انفعالات غیر مفید(ناکارآمد، عدم توجه به بارمالی ناشی از فعالیتهای فعلی بر هزینه های آتی دولت، توجیه نادرست مصرف اعتبارات بودجه ای، عدم دقت و کنترل اجرای طرح ها وبرنامه ها(عدم نظارت عملیاتی)، ناهماهنگی میان منابع ومصارف، کمبود و نارسایی فرم ها و دستورالعمل بودجه، عدم همکاری دستگاه های اجرایی در تهیه و تنظیم بودجه، خارج از شمول بودن، جدایی نظام تهیه بودجه از نظام کنترل مالی و عملیاتی بودجه، محدودیت زمانی جهت هزینه نمودن بودجه در پایان سال، روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران، موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرائی استان سمنان ، عوامل محیطی، پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی در بودجه، پاسخگوئی سازمانها در مقابل جامعه، عوامل سیاسی، سیاست شفاف در حوزه بودجه ریزی عملیاتی ، عوامل اجرائی، مدیریت منابع انسانی، آموزش، آموزش و بهسازی کارکنان اجرایی ، آموزش بودجه ریزی عملیاتی ، نظام حقوق و مزایا ، سیستم های پاداش، مدیریت برنامه ریزی، مدیریت سازمانی، ابعاد ساختار سازمانی ، پیچیدگی، تمرکز، مدیریت سیستم اطلاعات(مالی)، بخش مدیریت، بخش مالی، بخش عملیاتی، تغییر مناسب سیستم حسابداری، مدیریت تغییر، عوامل کنترلی، ارزیابی شاخص های عملکرد، ارزیابی عملکرد نظام بودجه ریزی، مدل مفهومی ، تحقیقات گذشته ، تحقیقات انجام شده در داخل كشور، تحقیقات انجام شده در خارج از كشور، فهرست منابع،