تحقیق زیر درباره کارآفرینی می باشد.و شامل:تا ريخچه کارآفريني، سه موج وسیع در جلو راندن موضوع کارآفرینی، ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی، انواع کارآفرینی، کارآفرینی فردی که خود بر دو نوع است، کارآفرینی سازمانی، فرآیند کارآفرینی سازمانی و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
73 صفحه
کد:
160 mg


توضیحات:

تحقیق زیر درباره کارآفرینی می باشد.و شامل:تا ريخچه کارآفريني، سه موج وسیع در جلو راندن موضوع کارآفرینی، ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی، انواع کارآفرینی، کارآفرینی فردی که خود بر دو نوع است، کارآفرینی سازمانی، فرآیند کارآفرینی سازمانی، اداره بنگاه تاسیس شده، تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی، ویژگی های سازمان های کارآفرین، اصرار در استراتژی تهاجمی، صمیمیت با مشتریان، آزادی عمل و کارآفرینی، تاکید بر ارزش های سازمان، تاکید بر فعالیت های تخصصی خویش، ساختار ساده و نیروی کار اندک، افزایش بهره وری از مجرای کارکنان، اعمال کنترل بر ارزش ها و تامین مالی، گام های موثر در مسیر کار آفرین نمودن سازمان، تحمل شکست، ارزش قائل شدن برای افراد و شاد نمودن محیط کار،مدل های كارآفريني سازماني،1الگوي كارآفريني سازماني کورنوال و پلرمن، مدل 4E، 4مدل کارآفريني سازماني آنتونیک و هیسریچ ، مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و ديگران، ويژگي هاي سازماني، ويژگي هاي فردي، وقايع تسريع كننده/حادثه ناگهاني، شرايط نوع A، شرايط نوع B، شرايط نوع C، مدل کارآفرینی تامپسون، مولفه های موانع کارآفرینی سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، مدیریت مالی، مدیریت مشارکتی، مدیریت منابع انسانی، وفاداری به اهداف، یادگیری سازمانی، موانع اجتماعی، موانع اقتصادی، موانع اینترنتی، موانع سیاسی و قانونی، جامعه مداری، رقابت پذیری، مدیریت تضاد، مشتری مداری، همکاری بین سازمانی، موانع کارآفرینی سازمانی، دیدگاه فرای (1993) از موانع کارآفرینی سازمانی)به نقل ازکرد نائیچ و همکاران،1386)، كنترل شديد، سيستم تشويق و ارائه پاداش، فرهنگ سازمانی محافظه كارانه، توجه به سود كوتاه مدت،موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه سایکس و بلاک (1989)موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه سایکس و بلاک(1989) (احمد پور ،1383)، موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه زیلبرمن (2000) ، 5برطبق دیدگاه "کورنوال"و "پلرمن"(1990)نیز برخی از موانع کارآفرینی سازمانی، 6موانع کارآفرینی سازمانی استیون سان (1985) ( به نقل از امیر سبهانی،1991)، کنترل شدید، فرهنگ سازمان، بعد زمان، ویژگيهای مدیران، 7بوید و گامپرت چهار منبع براي تنش ها و تضادهاي کارآفرینانه مورد شناسایی، دلتنگی و غربت، غوطه ور شدن در کسب و کار، مشکلات با سایر افراد, نیازبه موفقیت، شبکه سازي، موقتاً به خود استراحت دادن، رقراري ارتباطات با کارکنان، موانع کارآفرینی سازمانی دکتر زالی و رضوی، عوامل ضد انگيزشي كارآفريني، موانع قانوني توسعه كارآفريني ، عوامل نارسايي محيطي، موانع و محدودیت های کار آفرینی درون سازمانی، ماهیت سازمانهای بزرگ، نیاز به سود های کوتاه مدت، فقدان استعدادهای کارآفرینانه، شیوه های نادرست پاداش، فورستر و گراهام(1996) ، وان میرلو (1996)، بورينز (1998)، سادلر(1999)، از دید سادلر ( 2000 ) ، سونی یوگی (2001)، براون و همکاران (2001)، کراسینکی2003) )، كالپر و همكارانش (2006)، موانع داخلي، موانع محيطي، موانع برآيندي، پیشینه تحقیق، تحقیقات داخلی، تحقیقات خارجی، چان لینگ، منگوک، فایرلی و همکارانش، یائو، ون ورن، بورراکتان، كالپر و همكارانش، جفری هورنسبای ،کوراتکو و زهرا، استیونسن، سونی یوگی، فورستر و گراهام ، کرنوال وپلرمن، ویلکن، فهرست منابع.