مقاله زیر درباره فساد و سلامت اداری می باشد . و شامل: مفاهیم و تعاریف فساد، انواع فساد، فصل مشترک مباحث مربوط به فساد، مفاهیم و تعاریف سلامت، سطوح و دسته‌بندی تعاریف سلامت، تعاریف سلبی سلامت، تعاریف ایجابی سلامت، شفافیت،اسخ‌گویی، پیش‌گیری، اعمال/اجرای قوانین یا اقدامات تضمین کننده سلامت،و ... می باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
66 صفحه
کد:
154 mg


توضیحات:

مقاله زیر درباره فساد و سلامت اداری می باشد . و شامل: مفاهیم و تعاریف فساد، انواع فساد، فصل مشترک مباحث مربوط به فساد، مفاهیم و تعاریف سلامت، سطوح و دسته‌بندی تعاریف سلامت، تعاریف سلبی سلامت، تعاریف ایجابی سلامت، شفافیت،اسخ‌گویی، پیش‌گیری، اعمال/اجرای قوانین یا اقدامات تضمین کننده سلامت، آموزش، تعریفی که بنر و‌هان از سلامت ارائه می‌کنند نیز مبتنی بر سازوکارهای نهادینه شده است، جمع‌بندی تعاریف، گزاره‌های سلامت و فساد، نظریه‌های موجود در فساد، نظریه‌ی سیب بد، نظریه‌ی رهایی اخلاقی، نظریه‌ی کنش بوردیو: تحلیل رغبت، نظریه‌ی موازنه‌ی هزینه‌ها و پاداش‌های مورد انتظار فساد(رویکرد انتخاب عمومی)، نظریه‌ی فرهنگی‌هافستند، نظریه‌ی فرهنگ سازمانی، نظریه‌ی سلامت سلزنیک، نظریه سلامت ماروین بروان، روش‌های سنجش سلامت و فساد، روش‌های سنجش فساد، روش‌های پیمایشی، کلان‌نگر، خردنگر، رویکرد مبتنی ادراک فساد، رویکرد مبتنی بر تجربه‌ی فساد، شمارش شکایات، تحلیل محتوای رسانه، سنجه‌ی فساد جهانی، بررسی اسناد مالی و بررسی موردی پروژه‌ها، روش‌های سنجش سلامت، سیستم سلامت جهانی، رویکرد مبتنی بر پیمایش سلامت سازمان ملل، مدل کشور کره‌ی جنوبی(KICAC)، مدل دکتر بازرگانی و همکاران ، مدل سنجش سلامت/فساد دکتر بازرگانی و همکاران، مدل سنجش سلامت شورای دستگاه‌های نظارتی ، مدل سنجش سلامت اداری شورای دستگاه‌های نظارتی، تجزیه و تحلیل پژوهش‌های داخلی، پراکندگی سطوح مطالعات و پژوهش‌ها، متغیر وابسته در پژوهش‌های ذکر شده در ادبیات داخلی، نمودار فراوانی ابعاد پژوهشی در رابطه با موضوع سلامت و فساد، تجزیه و تحلیل پژوهش‌های خارجی، فراوانی سطوح تحلیل در ادبیات خارجی، فراوانی موضوعات اصلی پژوهش در ادبیات خارجی.