تحقیق زیر درباره عملکرد و ارزیابی عملکرد می باشد و شامل: مدل های ارزیابی عملکرد، مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد، مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد، مدل تلفیقی، مدل مدیریت مالی، ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد، مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی، آثار رفتاری و...است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
44 صفحه
کد:
105 mg


توضیحات:

تحقیق زیر درباره عملکرد و ارزیابی عملکرد می باشد و شامل: مدل های ارزیابی عملکرد، مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد، مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد، مدل تلفیقی، مدل مدیریت مالی، ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد، مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی، آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد، معیارهای غیر مالی ارزیابی عملکرد و مطلوبیت فرآیند ارزیابی عملکرد، مسئولیت اجتماعی شرکت در کشورهای آسیایی، مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران، اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت، عملکرد مالی و غیر مالی شرکت، مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ، مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و عملکرد شرکت، مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت، مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت، مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت، مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت، پیشینه تحقیق ، سابقه تحقیقات داخلی، تحقیقات خارجی، منابع . 

از آنجا که سرمشق های مالی با راه برد های سازمان رابطه پیدا نمی کنند ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان نا هماهنگی داشته باشند و باعث پدید آمدن مشکلاتی در گردآوری استراتژی شوند . به عنوان مثال زیاده روی در استفاده از «بها و قیمت برگشت سرمایه» می تواند تنها به سالم شدن کوتاه مدت باعث شود. آنها می تواند از شیوه مدیریت کردن عملکردهای شرکت، هم زمان با ایجاد اطمینان از حمایت محیطی و پیشرفت مسئولیت های اجتماعی شرکت، به نتیجه می رسد .