تحقیق زیر درباره سلامت سازمانی می باشد. و شامل: تاریخچه سلامت سازمانی، سازمان سالم ، مایلز ویژگیهای سازمان سالم را در تامین سه نیاز اصلی ، صداقت و راستگویی، تواضع، بخشش، دلسوزی، قدرشناسی، خدمت، آرامش و صلح و...

جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
39 صفحه
کد:
84 mg


توضیحات:

تحقیق زیر درباره سلامت سازمانی می باشد. و شامل: تاریخچه سلامت سازمانی، سازمان سالم ، مایلز ویژگیهای سازمان سالم را در تامین سه نیاز اصلی ، صداقت و راستگویی، تواضع، بخشش، دلسوزی، قدرشناسی، خدمت، آرامش و صلح، اصول اساسی سازمان¬های سالم، اصل اول: ایجاد تیمی متحد برای رهبری و حفظ آن تیم، اصل دوم: شفافیت، اصل سوم: تاکید مکرر بر اهمیت شفافیت در سازمان، اصل چهارم: تحکیم شفافیت سازمانی به کمک تدبیرهای انسانی، تعاریف سلامت سازمانی، ابعاد، مولفه¬ها و اجزاء سلامت سازمانی، تأكیدعلمی، روحیه، حمایت منابع، ساخت دهی، ملاحظه گری، نفوذمدیر، یگانگی نهادی، مایلز ابعاد سلامت سازمان، کریستین شاوف و همکاران (2010) در خصوص ابعاد سلامت سازمانی، ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه لاین و كلینگل، شاخص¬های سلامت سازمان، رویکرد شاخصهای ورودی، رویکرد شاخصهای فرآیندی، رویکرد شاخصهای خروجی، ارزیابی سلامت سازمانی، وضعیت ناخوشییا پریشانی ، وضعیت عادی، وضعیت سلامت، مهمترین عوامل در ایجاد و حفظ سلامت سازمانی، مدیریت و رهبری در سلامت سازمانی، پیشینه تحقیقات، پیشینه تحقیقات سلامت سازمانی، پیشینه تحقیقات تعهد کارکنان و تعهد سازمانی، پیشینه تحقیقات درزمینه رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد کارکنان، منابع فارسی، منابع لاتین.

سلامت،دربرابرمفهوم بیماری،به معنی ندانستن بیماری ونارسایی دریک ارگانیسم (موجودزنده) است .  و...