تحقیق زیر درباره حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی می باشد. و شامل: تعریف مدیریت، مدیریت منابع انسانى و عملکرد مدیر پرسنل، اهداف مدیریت منابع انسانى، وظایف مدیریت منابع انسانى، وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى و ...
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
44 صفحه
کد:
42 mg


توضیحات:

تحقیق زیر درباره حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی می باشد. و شامل: تعریف مدیریت، مدیریت منابع انسانى و عملکرد مدیر پرسنل، اهداف مدیریت منابع انسانى، وظایف مدیریت منابع انسانى، وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى، برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و گزینش، آموزش و توسعه نیروى انسانى، نظام جبران خدمات و انگیزه ، نظام ارزیابى عملکرد، پرورش زندگى شغلى، ایمنى و سلامتى روانى و جسمى، بهبود ارتباطات منابع انسانى، تحقیقات منابع انسانى، نگهداشت نیروی انسانی، تعریف نگهداشت نیروی انسانی، ابعاد و مؤلفه هاى نگهداشت منابع انسانی، عوامل موثر بر نگهداشت منابع انسانی، ابعاد نگهداشت منابع انسانی، رضایت شغلی کارکنان تعاریف مختلف از رضایت شغلی، اهمیت رضایت شغلی، ابعاد رضایت شغلی، نظریه کورمن، نظریه کامروایی نیاز، نظریه گروه مرجع ، نظریه روابط انسانی، نظریه پارسون، نظریه تفاوت، نظریه انگیزشی – بهداشتی هرزبرگ، بعد رضایت و عدم رضایت، مطابق دیدگاه سنتی هر کارگر یا از کارش راضی است یا ناراضی، طبق نظریه هرزبرگ یک کارگر در یک زمان می تواند هم از کارش راضی باشد و هم ناراضی، نظریه برابری ، پیامدها و نتایج رضایت و عدم رضایت شغلی، سلامت روانی، سلامت جسمانی، عملکرد، پیشینه تحقیق، پیشینه داخلی، پیشینه خارجی، مدل تحقیق، منابع فارسی، منابع انگلیسی.