تحقیقی تحت عنوان تبیین قابلیت های هوشمندی رقابتی صنایع غذایی چهارگانه (پگاه تک ماکارون، شیرین عسل، مهرام(توسط اردشیری چم در سال 1388 در دانشگاه تهران انجام گرفته است.

جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
21 صفحه
کد:
53 mg


توضیحات:

تحقیقی تحت عنوان تبیین قابلیت های هوشمندی رقابتی صنایع غذایی چهارگانه (پگاه تک ماکارون، شیرین عسل، مهرام(توسط اردشیری چم در سال 1388 در دانشگاه تهران انجام گرفته است. متغیر محک تحقیق، شاخصهای تبلیغات، رهبری بازار، قیمت، هویت، ارزش رضایت، کیفیت و تعهد تحت عنوان زیر شاخص های کلی قابلیت های مزیتی "مدل محقق ساخته برپایه مدل آکر" و متغیر ملاک تعالی نام تجاری در صنایع غذایی است. عوامل قیمت،تبلیغات و تعهد در یک دسته میانگینی قرار دارند؛ درواقع این سه شاخص هوشمندی بازار، ازطرف چهار شرکت مذکور در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتری به منظور افزایش مزیت رقابتی مورد توجه بیشتری هستند. در مقابل، عوامل رهبری، ارزش، کیفیت، هویت و رضایت ازنظر میانگینی در دسته دوم و ضعیف تر هستند.

- تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه هوش رقابتی مدیران صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی با میزان توسعه آنها توسط اسکندی و مولوی در سال 1388 انجام گرفته است . هوش رقابتی در چهار بعد: آگاهی تجاری بازاریابی، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فناوری و تکنیکی ،آگاهی راهبردی و اجتماعی تعریف شده است. دراین تحقیق هوشمندی رقابتی متغیر مستقل وتوسعه صنایع کوچک به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بین هوش رقابتی مدیران و ابعاد آن با توسعه صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی رابطه معناداری وجود دارد.