برنامه¬ریزی عبارت است از فرآیند تدوین اهداف و تصمیم¬گیری دربارة چگونگی آن¬ها (29). به عقیدة جنسن برنامه¬ریزی یکی از مؤلفه¬های حیاتی و اساسی مدیریت است و از ابزار¬های لازم برای ایجاد تغییر در سازمان محسوب می¬شود (70).
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
46 صفحه
کد:
1734 mg


فهرست عناوین این مقاله:

مزایای برنامه¬ریزی- موانع و مشکلات برنامه¬ریزی- انواع برنامه¬ریزی- تعاریف استراتژی- استراتژی به عنوان طرح- استراتژی به عنوان نیرنگ- استراتژی به عنوان الگو- استراتژی به عنوان موقعیت- استراتژی به عنوان نگرش- برنامه¬ریزی استراتژیک- تعاریف برنامه¬ریزی استراتژیک- ویژگی¬های برنامه¬ریزی استراتژیک- مزایای برنامه¬ریزی استراتژیک- محدودیت¬های برنامه¬ریزی استراتژیک- سبک¬های مختلف برنامه¬ریزی جامع و تعیین استراتژی¬های سازمانی- مدیریت استراتژیک- مراحل مدیریت استراتژیک- تدوین استراتژی- فرآیند برنامه¬ریزی- برنامه‏ريزي براي برنامه‏ريزي- تدوين بيانيه راهبردی سازمان (منشور سازمانی)- تجزيه و تحليل محيط سازمان- ارزيابي برنامه استراتژيك و فرآيند برنامه‌ريزي گذشته- بررسي عوامل و فرآيندهاي داخلي- تعيين موضوعات استراتژيک سازمان- سوالات راهنما برای استخراج موضوعات استراتژيک- تعيين اهداف و استراتژی ¬ها- مدل¬های تدوین برنامه¬ریزی استراتژیک- مدل استونر و فریمن- مدل برایسون- مدل دیوید (الگوی جامع مدیریت استراتژیک)- مدل DISM- مدل Goal-Based- مدل برنامه¬ریزی استراتژیک گوداشتاین و همکاران- مدل برنامه¬ریزی استراتژیک دانکن و همکاران- مدل برنامه¬ریزی استراتژیک وایتمن- مدل تیلور- مدل کاربردی- مدل اسلک- مدل کمیسیون ورزش استرالیا- مروری بر پژوهش¬های داخلی- منابع-


قسمت هایی از این مقاله:

برنامه¬ریزی عبارت است از فرآیند تدوین اهداف و تصمیم¬گیری دربارة چگونگی آن¬ها (29).

به عقیدة جنسن برنامه¬ریزی یکی از مؤلفه¬های حیاتی و اساسی مدیریت است و از ابزار¬های لازم برای ایجاد تغییر در سازمان محسوب می¬شود (70).

برای این واژه، تعاریف گوناگونی ارائه شده است که به برخی از آن¬ها اشاره می¬شود.

از نظر بیلو و همکارانش برنامه¬ریزی فرآیندی است که سازمان در قالب آن، همه فعالیت¬ها و تلاش¬های خود را در مورد وضعیت مورد انتظار، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ترکیب کرده و ادغام می¬کند (60).

از نظر استونر برنامه¬ریزی یعنی انتخاب اهداف درست و سپس انتخاب مسیر، راه، وسیله یا روش درست و مناسب برای تأمین این اهداف (60).

در مجموع، در مورد برنامه¬ریزی تعاریف بسیار دیگری نیز وجود دارد که انتخاب و تدوین اهداف صحیح و همچنین شیوه¬های مناسب دستیابی به آن¬ها در اکثر این تعاریف مشاهده می¬شود.