از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی دههای اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته و به عنوان یکی از موضاعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت برمدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن ودرنهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
73 صفحه
کد:
1678 mg


فهرست عناوین این مقاله:

تعاریف حاکمیت شرکتی- انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی- حاكميت شركتي درون سازماني (رابطه اي )- مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی- حاكميت شركتي برون سازماني (محيطي)- مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)- سيستم درون سازماني در مقابل سيستم برون سازماني- تئوري هاي حاكميت شركتي- تئوری هزینه معاملات - تئوري نمايندگي- تئوري ذينفعان- تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگي- مدلهای نظری حاکمیت شرکتی- مدل مالی- مدل مباشرتی - مدل تئوری ذینفع - مدل سیاسی - اصول حاکمیت شرکتی- اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل نظام راهبری سازمان بورس- ساختار هیات مدیره- کمیته هاي هیات مدیره- تعداد اعضاي هیات مدیره و گزینش آنها- استقلال مدیر- دبیر هیات مدیره- اعضاي مشترك هیات مدیره- تعهد مالکیت سهام- بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره هاي عضویت در هیات مدیره- حضور در جلسات- الگوهای حاکمیت شرکتی- الگوی مبتنی بر بازار- الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار- الگوی نو ظهور- مکانیزم حاكميت شركتی- ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی- سرمایه‌گذاران نهادی- سرمایه‌گذاران عمده- سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران- سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران- مالکیت هیات‌مدیره- دولتی و خصوصی- سهام شناور آزاد- ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی- تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی- حقوق و مزایای مدیران- تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره- اندازه هیات‌مدیره- حاکمیت شرکتی شفافیت و ارزش آفرینی- اطلاعات حسابداري مالی- تأثیر اطلاعات حسابداري مالی بر نتایج اقتصادي- استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداري در مکانیزم حاکمیت شرکت- ساختار حاکمیت شرکتی، نقد شوندگی و ارزش آفرینی- حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی- پیشینه پژوهش- پژوهش های خارجی- منابع فارسی- منابع غیر فارسی.


قسمت هایی از این مقاله:

از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی دههای اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته و به عنوان یکی از موضاعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت برمدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن ودرنهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد.

حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده¬های احتمالی می¬باشد(سولومون و سولومون، 2004).

این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه¬ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد.

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستيابی به چهار مورد زیر است: 1- پاسخگویی 2- شفافیت 3- عدالت 4- رعایت حقوق ذی‌نفعان.

نظام حاکمیت شرکتی سیستمی نظارتی برای حفظ حقوق ذینفعان می باشد این نظام از طریق شفافیت و اعمال درستی گزارشات مالی شرکت ها در این راستا قدم می گذارد.

از طرف دیگر مدیران و رفتارهای فرصت طلبانه آنها در گزارشدهی که معمولا از طریق مدیریت سود اعمال می گردد ممکن است حقوق ذینفعان را به خطر بیاندازد.

كليد اصلي اجراي حاكميت شركتي فراهم آوردن كنترل هايي جهت افزايش اطمينان و اعتماد نسبت به سيستم گزارشگري مالي كه از طريق صورتهاي مالي ارائه مي شود تا وضعيت شركت را به طور منصفانه ارائه دهند(داويدسون و همكاران، 2005).

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد.

تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست.

تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند.

در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود.

این، ا لگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود.

در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد.

چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود.

بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید.

این تعریفها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (گزارش کادبری 1992)، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت (پارکینسون، 1994) تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، 1984).