بررسی و نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر این است که فقط در فرماندهی و هدایت نیروها مدیر نقش تأیید کننده دارد و برخورداری او از خلاقیت بالا می تواند در فرماندهی و هدایت نیرو های تحت اختیار مؤثر واقع شود و اما متغیرهای دیگری همچون جنسیت، نوع تحصیل، رشتة تحصیلی و... نشان می دهند که در اثربخشی مدیریت مؤثرند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
58 صفحه
کد:
1377 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که گذراندن دوره های آموزش مدیریت متجاوز از 35% کارآیی را در کلیة زمینه های آموزشی، 36% کارآیی را در زمینة ایجاد تغییر و نوآوری و 50% مهارت را در انجام امور مدیریت آموزشی و 49% توانایی در بکارگیری منابع و امکانات و آزادی دادن به زیــردستان را افزایش می دهد. 9. پژوهشی دیگر با عنوان بررسی رابطة بین یادگیری سازمانی و میزان نوآوری در ادارات مناطق 19 گانة آموزش و پرورش شهر تهران توسط عبدالملکی (1381) انجام گرفته است. نتایج این پژوهش که با استفاده از روش همبستگی به دست آمده نشان میدهد رابطة بین یادگیری سازمانی و4 متغییر استراتژی و ساختار، تکنولوژی، خدمات و کالاها، مردم و فرهنگ معنادار بوده و می توان چنین استنباط کرد که بهبود یادگیری سازمانی در سازمان آموزش و پرورش زمینه را برای بهبود و تغییر و نوآوری در متغیرهای سازمانی فراهم می نماید و این سیکل ادامه پیدا خواهد کرد تا سازمانی یاد گیرنده شکل گیرد که به عقیدة پیترسنج بهترین الگوی سازمانی رویارویی با تغییر شگرف تکنولوژی، سیالی ـ اجتماعی و... در دنیای آینده خواهد بود.