تامین اجتماعی از سایر جنبه های رشد و توسعه جدا نیست و بر همین اعتبار، پدیده ای است که با رشد اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،کرامت انسان و سرافرازی ملی پیوستگی کامل دارد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
74 صفحه
کد:
1366 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

برای اجرای برنامه های بیمه های اجتماعی وجود یک منبع درآمدمطمئن لازم است ازاین روانواع مختلف منابع درآمدباتوجه به اشکال مختلف تعهدات بیمه ای به شرح ذیرذکرمیگردد.مواردی مثل هزینه هالی بیماری وتعهدات وهزینه های بهطوراتفاقی ودرطول زمان ویاگذشت سالی چندایجاد مشود(مثل غرامت نقص مقطع ،کمک بارداری و...)مستلزم تامین مالی سالیانه وازطریق حق بیمه های وصولی است وبرای تامین مخارج ناشی ازتعهدات اتفاقی ذخائرکوچکی ازدرآمد واعتبارات سالانه را نگهداری میکند که عمدتا شبیه سیستم تامین مالی توازن هزینه بادرآمد می باشد. آندسته ازمواردی بیمه های اجتماعی که مستلزم تامین مالی براساس برنامه های بلندمدت است از طریق درآمدهای حاصل از وجوه و ذخائر تامین مالی می شود که مشابهت زیادی به سیستم تامین مالی درجه بندی شده دارد براساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی بطورکلی درآمدهای سازمان ازمنابع ذیرتامین میشوند (اعتضادپور،رجبی راد1375،128)