تحقیق زیر درباره آگاهی سازمانی می باشد. و شامل: محتویات زیر است : سازمان- دو رویکرد کلی به سازمان- رویکرد ماشینی به سازمان- رویکرد تفسیری به سازمان- آگاهی از اهداف و آگاهی از ابزار- یکپارچگی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
29 صفحه
کد:
978 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره آگاهی سازمانی می باشد. و شامل: محتویات زیر است : سازمان- دو رویکرد کلی به سازمان- رویکرد ماشینی به سازمان- رویکرد تفسیری به سازمان- آگاهی از اهداف و آگاهی از ابزار- یکپارچگی- شیوه های انطباق- آگاهی سازمانی با توجه به نظریه مرتن- پیشینه تحقیق- پیشینه داخلی- پیشینه خارجی- فهرست منابع- منابع لاتین.

مرتن می گوید در میان عناصر ساخت اجتماعی و فرهنگی دو عنصر اهداف و ابزار دارای اهمیت هستند. اهداف، اغراض و منافعی که از نقطه نظر فرهنگی تعریف می شوند و تشکیل نوعی چهارچوب ارجاعات آرمانی را می دهند. این اهداف کم و بیش حالت یکپارچه ای دارند و با درجات گوناگونی از احساس و پرستیژ ملازمه پیدا می کنند. بعضی از این آرمان های فرهنگی با کشش های اصلی و بدوی انسان رابطه دارند ولی تابع این کشش ها یا تعیین شده به وسیله اینها نیستند. دومین عنصر، شیوه های قابل قبول دستیابی به این اهداف را تعیین، تنظیم و کنترل می کند. هر گروه اجتماعی به طور ثابت میزان و مقیاس اهداف مورد تمایلش را با تنظیم مقررات اخلاقی یا نهادی در زمینه رویه های مجاز و مورد اقتضایی که برای رسیدن به این هدف ها ضرورت دارند، همراه می کند. این هنجارهای تنظیم کننده و واجبات اخلاقی لزوماً تقارن و تطابقی با هنجارهای فنی یا مربوط به کارایی ندارند. ممکن است افرادی خاص راه های کارآمدی را برای دستیابی به اهداف انتخاب کنند ولی خارج از هنجارها و ضابطه های نهادی قرار گرفته باشند. هنجارها و ضابطه های نهادی انتخاب وسایل مقتضی را محدود می کنند (ورسلی،505: 1373).