یکی از خدمات این مرکز در ترجمه مقاله های isi عمران ، انگلیسی به فارسی شدن ان ها بعد از ترجمه فارسی به انگلیسی ان است .

یکی از بهترین خدماتی که یک مترجم می تواند در امر ترجمه مقالات isi به افراد انجام دهد ، ترجمه درست و انتخاب بجای کلمات و مطالعه عمیق در این زمینه است .

زیرا در ترجمه رشته هایی مانند عمران خصوصا از انگلیسی به فارسی این کار دو چندان مشگل می شود .

یکی از راحت ترین کارهایی که می توان انجام داد این است که کار را به دست افراد کاردان در این زمینه سپرد که حداقل درصد خطاها کاهش پیدا کند و هم ترجمه به درستی منتقل شود .