تفسیر خروجی همبستگی :

برای نتایج پیرسون و اسپیرمن ، spss جدولی به شما ارائه می کند که ضرایب همبستگی بین هر جفت متغیر های فهرست شده ، سطح معناداری و تعداد مورد ها را نشان می دهد .

نتایج همبستگی پیرسون در قسمتی که عنوان correlations دارد دیده می شوند .

اگر rho اسپیرمن را درخواست کرده باشید ، این نتایج در قسمتی با عنوان nonparametric correlations دیده می شوند .

نحوه تفسیر خروجی روش های پارامتریک و غیر پارامتریک یکسان است .

گام اول : بررسی اطلاعات مربوط به نمونه اولین چیزی که باید درجدول correlations بررسی کنید n (تعداد مورد ها) است .

آیا این تعداد صحیح است؟ اگر تعداد زیادی داده های از دست رفته وجود دارد، باید علت آن را پیدا کنید .

آیا فراموش کرده اید exclude cases pairwise را در گزینه داده های از دست رفته تیک بزنید ؟

با استفاده از listwise deletion (گزینه دیگر ) هر موردی که داده های از دست رفته یکی از متغیر ها داشته باشد از تحلیل کنار گذاشته می شود .

این حالت گاهی مقدار n را به شدت محدود می کند .

در مثال فوق 426 مورد داریم که برای دو مقیاس به کار رفته در این تحلیل نمره دارند .

اگر یکی از مورد ها اطلاعات از دست رفته ای در مورد یکی از این متغیر ها می داشت ، حتما از تحلیل کنار گذاشته می شد .

 

گام دوم:

تعیین جهت رابطه دومین مسئله ای که باید در نظر بگیرید جهت رابطه بین متغیر هاست آیا علامت منفی جلوی صریب همبستگی قرار دارد؟ اگر این طور است ، این به معنای همبستگی منفی بین دو متغیر است . (نمره های بالا در یک متغیر با نمره های پایین در دیگری همبسته هستند) .

تفسیر این همبستگی وابسته به نحوه نمره گذاری متغیرها است .

همیشه نمره ها را با پرسش نامه خود مطابقت دهید و به یاد داشته باشید که در بسیاری از مقیاس ها چند ایتم جمله بندی منفی دارند و باید قبل از نمره گذاری معکوس شوند .

مقادیر بالا واقعا به چه معنا هستند ؟ این یکی از مهمترین حیطه های گیج کننده برای دانشجویان است ، بنابراین مطمئن شوید که قبل از تفسیر خروجی همبستگی این مسئله را در ذهن خود روشن کرده اید .

در این مثال ، ضریب همبستگی پیرسون (58%-) و مقدارrho اسپیر من (56%-) منفی هستند ، که نسان دهنده همبستگی منفی بین استرس و کنترل ادراک شده است .

هر چه افراد احساس کنترل بیشتری داشته باشند ، استرس کمتری تجربه خواهند کرد.

گام سوم :

تعیین نیرومندی رابطه سومین مسئله ای که باید در خروجی به آن توجه کنید اندازه مقدار ضریب همبستگی است .

این مقدار می تواند بین 1/00-و 1/00 باشد .

این مقدار نیرومندی رابطه بین دو متغیر را نشان می دهد .

مقدار همبستگی صفر نشان می دهد هیچ رابطه ای وجود ندارد .

همبستگی 1/0 نشان دهنده همبستگی مثبت کامل و مقدار 1/0- نشان دهنده همبستگی منفی کامل است .

مقادیر بین 0و1 را چگونه تفسیر می کنید ؟

نویسندگان مختلف تفسیر های متفاوتی را پیشنهاد می کنند ، با این حال کوهن (1988، صفحات (79-81) رهنمون های زیر را پیشنهاد می دهد :

این رهنمون ها صرف نظر از این که علامت منفی در مقابل مقدار r وجود داشته باشد به کار می روند . به یاد داشته باشید که علامت منفی فقط به جهت رابطه اشاره دارد ، نه به نیرومندی آن .

نیرومندی همبستگی r=5% r=-5% برابر است. فقط جهت آن ها متفاوت است .

در مثال فوق ، همبستگی بزرگی بین دو متغیر وجود دارد (بیش از 5%) ، که نشان دهنده رابطه قوی بین استرس و کنترل ادراک شده است .

گام چهارم :

محاسبه ضریب تعیین برای اگاهی از مقدار واریانس مشترک دو متغیر ، می توانید ضریب تعیین را نیز محاسبه کنید .

به نظر پیچیده می آید ولی کافی است مقدار r را مجذور کنید (آن را در خودش ضرب کنید . ) برای تبدیل این مقدار به درصد واریانس ، کافی است آن را در 100 ضرب کنید (اعشار را دو ستون به طرف راست ببرید ) برای مثال ، دو متغیر که r=%2 دارندفقط %4=4%=%2*2% واریانس مشترک دارند .

همپوشانی زیادی بین دو متغیر وجود ندارد . همبستگی r=5% به معنای 25% واریانس مشترک است (5ً%*5%=25%) . در مثال ما ، همبستگی پیرسون 581% است ، که مجذور آن 33/76 در صد واریانس مشترک را نشان می دهد .

کنترل ادراک شده نزدیک به 34% واریانس نمره های پاسخ دهندگان در مقیاس استرس ادراک شده را تبعیین می کنند .

این مقدار قابل توجهی از واریانس تبیین شده در مقایسه با بسیاری از تحقیقات انجام شده در علوم اجتماعی است .

گام پنجم :

تعیین سطح معناداری است (که با عنوان siy. 2tailed فهرست شده ) .

این موضوعی است که همواره به علت تفسیر شده ، بنابراین باید در این جا دقت شود .

سطح معناداری اماری نشان دهنده نیرومندی رابطه دو متغیر نیست (این با r یا rho نشان داده می شود .

بلکه در عوض نشان می دهد چقدر باید به نتایج به دست امده اعتماد کنیم .

معناداری r یا rho به شدت تحت تاثیر اندازه نمونه است .

در یک نمونه کوچک (مثلا n=30 ) ممکن است همبستگی متوسطی داشته باشید که در سطح معمول p<5% به لحاظ اماری معنادار نشوند . در نمونه های بزرگ (n=100+) ، همبستگی های خیلی کوچک ممکن است از نظر اماری معنادار شوند .

در حالی که باید معنا داری اماری را گزارش کنید ، باید به نیرومندی رابطه و مقدار واریانس مشترک نیز توجه کنید (ر. ک. بسته آموزش spss) .

ارائه نتایج همبستگی :

نتایج مثال فوق با استفاده از همبستگی پیرسون را می توان در گزارش تحقیق به صورت زیر ارائه کرد اگر می خواهید نتایج همبستگی اسپیرمن را گزارش کنید ، کافی است مقدار r را با مقدارrho که در خروجی دیده می شود جایگزین کنید .

رابطه بین کنترل ادراک شده بر حالات درونی (که به وسیله pcoiss اندازه گیری شده) و استرس ادراک شده (که به وسیله مقیاس استرس ادراک شده اندازه گیری شده) با استفاده از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون بررسی شد .

تحلیل های مقدماتی انجام شد . تا از عدم تخطی از مفروضه های به هنجاری ، خطی بودن و همگنی پراکنش اطمینان حاصل شود .

همبستگی منفی قوی بین دو متغیر وجود داشت r=58%، p<0/0005، که سطوح بالای کنترل ادراک شده با سطوح پایین استرس ادراک شده مرتبط بود.

همبستگی اغلب برای بررسی رابطه بین گروهی از متغیرها ، به جای دو متفیر که در بالا اشاره شد به کار می رود .

در این صورت ، مناسب نیست که همه ضرایب همبستگی را در یک پاراگراف گزارش کنیم ، بهتر است آن ها را در یک جدول ارائه کنیم .

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام