تحلیل واریانس دو راهه بر طرح های پیش ازمون- پس آزمون با گروه گواه، مستلزم ورود داده ها در محیط SPSS به روشی متفاوت است. در شکل 3و4 روش ورود داده ها در محیط SPSS برای تجزیه و تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس دو راهه نمایش داده شده است.

 همان گونه که در شکل 3 ملاحظه می شود، هر یک از آزمودنی ها دارای سه عدد در یک ردیف می باشد.

کد گروه، نمره ی پیش آزمون و نمره ی پس آزمون هر یک از آزمودنی ها در یک سطر در محیط SPSS وارد می شود.

تحلیل واریانس دو راهه بر طرح های پیش آزمون- پس ازمون مستلزم ساختن دو متغیر مقوله ای در محیط SPSS است.

علاوه بر متغیر مربوط به گروه آزمایش و گواه، باید یک متغیر مقوله ای دیگر که ماهیت پیش آزمون- پس ازمون را نشان بدهد در محیط SPSS ایجاد شود.

در شکل 4 تغییر حالت داده های شکل 3 جهت انجام تحلیل واریانس دو راهه نمایش داده شده است.


تحلیل واریانس دو عاملی در spss

 

همان گونه که در شکل 4 ملاحظه می شود، متغیر پس ازمون و پیش آزمون دو گروه در زیر یک متغیر ترکیب شده و موجودیت آن ها با ایجاد یک متغیر کدگذاری شده مشخص شده است.

با مقایسه ی شکل های 3 و 4، به روش تنظیم داده ها جهت اجرای تحلیل واریانس دوراهه توجه نمایید.

با توجه به داده های شکل 4، اینک با دو عامل گروه (Group) و عامل پیش ازمون – پس ازمون (Prepost) و یک متغیر وابسته که در اینجا عزت نفس نام گذاری شده است، شرایط لازم برای تحلیل واریانس دوراهه فراهم آمده است.

اگر F تعامل میان دو عامل Group و Prepost در تحلیل واریانس دو راهه معنی دار شود، فرضیه ی پژوهش دال بر اثر مداخله ی آزمایشی تایید می شود.

F بین گروهی به تفاوت میانگین پیش آزمون و پس ازمون گروه آزمایش با میانگین پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه مربوط است و F متغیر Prepost به تفاوت میانگین پیش آزمون دو گروه با میانگین پس ازمون دو گروه مربوط است.

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901