قبل از آنکه در مورد گزینه های قسمت boxplots کادر گفتگوی کلید Plots توضیح دهیم، شکل یک نمودار جعبه ای را به طور کلی شرح میدهیم.

نمودارهای جعبه ای

یک نمودار جعبه ای برای یک گروه (مثلا برای گروه زنان با کد 2) جعبه ای است که ضلع پایین آن نماینده ی صدک 25 (چارک اول) و ضلع بالایی آن نماینده ی صدک 75 (چارک سوم) باشد.

طول عمودی جعبه،نشان دهنده ی دامنه ی بین چارکی (interquartile) میباشد، خط داخلی جعبه نشان دهنده ی میانه (Median) است، توجه کنید که پهنای جعبه نشان دهنده ی هیچ چیز نمیباشد بلکه تنها مقیاس معنی دار در نمودار جعبه ای، مقیاس عمودی است و تمامی مقادیر در این مقیاس نشان داده می شوند.

میانه توسط خطی درون نمودار جعبه ای (در عرض جعبه) نمایش داده میشود که روی آن میتوانیم محل تجمع داده ها را بدست آوریم.

از روی طول جعبه میتوانیم ببینیم که چقدر داده ها از هم اختلاف دارند(پراکندگی)، اگر میانه در وسط جعبه قرار نداشته باشد میتواند نشان دهنده ی آن باشد که داده ها قرینه نیستند.

اگر میانه به سمت پایین جعبه متمایل باشد نشان دهنده ی آن است که دم داده ها به سمت مقادیر بیشتر است که به آن چولگی مثبت میگویند.(یعنی تعداد زیادی از داده ها در ابتدای مقیاس پراکنده شده اند).

اگر میانه به سمت بالای جعبه متمایل باشد نشان دهنده آن است که دم داده ها به سمت مقادیر کمتر است که به آن چولگی منفی میگویند.(یعنی اکثر داده ها در انتهای مقیاسس پراکنده شده اند).

کشیدگی یک متغیر، ضخامت ناحیه ی دم یک توزیع(فراوانی نسبی داده ای واقع در دو کرانه) را نشان می دهد.

خطوطی که در بالا وپایین جعبه به سمت جعبه کشیده شده اند ویسکر (Whisker) نام دارند (کوچکترین و بزرگترین نقاطی است که فاصله آنها از پایین یا بالای جعبه کمتر از یک و نیم برابر طول جعبه است).

داده هایی که خارج از محدوده ی ویسکر قرار میگیرند داده های پرت (Outliers)، (مقادیری که فاصله ی آها از بالا یا پایین جعبه کمتر از سه برابر طول جعبه است) نام دارد.

مقادیری که فاصله ی آن ها از بالا یا پایین جعبه بیش از سه برابر طول جعبه باشد را مقادیر انتهایی (Extreme) می نامند.

گزینه های قسمت Boxplots در کادر گفتگوی Plots :

Explore به شما امکان میدهد نحوه ی نمایش چند نمودار جعبه ای را باهم مشخص نمایید و یا آنها را غیر فعال کنید.

گزینه ها عبارتند از: Factor levels together (سطوح فاکتور باهم):

این گزینه را هنگامی انتخاب کنید که میخواهید توزیع ها را در سطوح فاکتورها باهم مقایسه کنید.

Dependents together(متغیرهای وابسته با هم):

این گزینه را زمانی انتخاب کنید که بخواهید توزیع های متغیرهای وابسته را درون هر فاکتور باهم مقایسه کنید، آن گاه توزیع های چند متغیر وابسته را در یک نمودار ملاحضه خواهید کرد.

None:

این گزینه از ایجاد نمودارهای جعبه ای جلوگیری میکند.

نمودارهای ساقه و برگ و هیستوگرام ها:

قسمت Descriptives از کادر گفتگوی Explore: plots دو نمودار ساقه و برگ (stem and leaf) و هیستوگرام (Histogram) را در اختیار شما قرار داده است که بتوانید با آنها به ارزیابی توزیع متغیرها بپردازید.

ابتدا نمودار هیستوگرام و سپس نمودار ساقه و برگ را معرفی میکنیم.

هیستوگرام:

اگر یک متغیر تعداد داده های زیادی داشته باشد(برای مثال متغیر کمی وزن را در نظر بگیرید) نمایش گرافیکی تمام داده ها برای ارائه ی فراوانی های آنها، نیاز به جای زیادی دارد و نمیتواند توصیف خوبی ارائه کند. (برای مشاهده ی فراوانی های مربوط به یک متغیر کیفی که دارای تعداد مقادیر زیادی نیستند مثل متغیر q1 با 5 مقدار،نمودار ستونی (Bar chart) به کار میبریم که در آن محور افقی نشان دهنده ی سطوح متغیر q1 و ارتفاع ستون های عمودی نمایان گر فراوانی سطوح مربوط به آنهاست).

روند هیستوگرام برای نمایش چنین متغیرهایی مقادیر آنها را رده بندی میکند و سپس توزیع فراوانی رده ها را به صورت نموداری ارائه میکند (یک رده عبارت از فاصله ای از مقادیر است که با نقطه ی میانی آن فاصله شناخته میشود مثلا رده ی 12 تا 16 در متغیر میانگین نمرات فاصله ای است که افراد با میانگین های 12 تا 16 را در بر میگیرد و نقطه ی میانی آن 14 میباشد).

یک هیستوگرام،رده ها را در محور افقی نشان میدهد و محور عمودی نمایانگر فراوانی آنهاست.

مخور افقی هیستوگرام به گونه ای انتخاب میشود تا بتوان تمامی نمونه ها را نشان داد.

با برش منحنی نرمال در نمودار هیستوگرام میتوان به صورت چشمی توزیع فراوانی داده ها را با توزیع نرمال مقایسه نمود.

نمودار ساقه و برگ:

این نمودار نیز شبیه هیستوگرام است و توزیع یک متغیر که دارای مقادیر زیادی است را نمایش میدهد، اما اطلاعات بیشتری در مورد داده های اصلی در اختیار ما میگذارد.

زیرا در هیستوگرام فواصل داده ها را در نظر میگرفتیم ولی در نمودار ساقه و برگ داده ها مورد بررسی قرار میگیرند.

خروجی نمودار ساقه و برگ را در نظر بگیرید که نمودار ساقه و برگ میانگین نمرات را در گروه مردان نشان میدهد.

هر داده به دو بخش ساقه و برگ تقسیم میشود برای مثال در عدد 1856 بخش 18 ساقه و بخش 56 برگ میباشد ساقه مقدار اصلی و برگ مقدار غیر اصلی را نشان میدهد.

دراین مثال، پهنای ساقه(stem width) عدد یک میباشد یعنی مقدلر 1856 به صورت زیر تفکیک میشود 18×1+56 که در آن عدد یک پهنای ساقه است ستون Frequency تعداد موردها را در هر ساقه نشان میدهد، مثلا در ساقه 17 مردان سه مورد با معدل های 17/0،17/2،17/6 گزارش شده است زیرا برگ های آنها 0،2 و 6 میباشد.

روند Explore همیشه پهنای ساقه را در زیر نمودار نشان میدهد.

شکل(2-18) روند Explore را برای متغیر میانگین نمرات و فاکتور جنس نشان میدهد.


آموزش رسم نمودار جعبه ای در spss


آموزش رسم نمودار جعبه ای در spss


آموزش رسم نمودار جعبه ای در spss

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود کتاب بانک موضوع پایان نامه