1- به این جدول نگاه کنید تا ببینید چطور هر تابعی به صورت موثری گروه ها را جدا می کند. تابع 1 به صورت بالایی با مقادیر D همبستگی دارد و از لحاظ آماری معنادار است.

 


تابع تشخیص در spss

 

o ضرایب استاندارد در نشان دادن پراکندگی نسبی هر پیشگویی کننده به تابع تشخیص کمک می کند.

o IQ پراکندگی مستقل بیشتری نسبت به YrsEd برای تابع ایجاد می کند. o این همبستگی ها، اهمیت هر پیشگویی کننده را در تابع تشخیص نشان می دهند.

9-12 ماتریس ضرایب ساختاری


تابع تشخیص در spss

ضرایب تابع تشخیصی کانونی

o مقادیر 159/0، 211/0 و 947/18- برآورد پارامترهای تابع تشخیص با ضرایب غیر استاندارد هستند.


تابع تشخیص در spss

 

براساس مقادیر ضرایب استاندارد نشده، معادله ی رگرسیونی متمایز کننده دو گروه عضو و غیر عضو را می توان به صورت زیر نوشت: + 0/211* YrsEd – 18/947 D_(i )= 0/159* 〖IQ〗_(i ) خروجی های 349/1- و 349/1 مقادیر میانگین D گروه ها روی تابع غیر استاندارد هستند.


تابع تشخیص در spss

 

9-14 آماره های طبقه بندی o مقادیر 399/7 ، 663/3- و 001/358- مقادیر پارامترهای توابع فیشر هستند که می توان در طبقه بندی موارد در گروه ها از آن ها استفاده کرد.


تابع تشخیص در spss

 

1- از این جدول ها استفاده کنید تا متوجه شوید که چطور توابع، موارد را در گروه ها به درستی طبقه بندی می کنند.


تابع تشخیص در spss

 

در جدول بالا مقادیر مشخص شده، به درستی طبقه بندی شده اند و اساس طبقه بندی مورد ستاره دار بر اساس روش Leave – one – out می باشد.

گزارش نتایج :

خلاصه ی نتیجه ی آنالیز تشخیصی بعدا نشان داده می شود. توجه کنید که این خلاصه، شامل توصیف متغیرهای پیشگویی کننده و گروه بندی همراه با آماره های توصیفی هر متغیر پیشگویی کننده به عنوان تابع گروه می باشد.

علاوه بر این اطلاعاتی را فراهم می سازد تا ببینیم، فرضیات زیر بنایی چطور به دست می آیند و چطور معین می شوند.

نتیجه ی آنالیز تشخیص، اندازه هایی را فراهم می کند که تاثیر تابع تشخیص در شناسایی بین گروه ها را نشان دهد.

همچنین خلاصه ای از ضرایب را ارائه می دهد که می تواند در تفسیر توابع مفید باشند.

آنالیز تشخیصی با استفاده ا ز22 SPSS انجام شد تا براساس آگاهی از IQ اشخاص و سال های تحصیل افرادی که رایانه شخصی دارند و آن هایی که ندارند معلوم شوند.

این تحلیل بر روی نمونه ای از چهار فرد انجام شد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند که رایانه شخصی دارند و نمونه ای از چهار فردی که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و رایانه شخصی ندارند.

اندازه این دو نمونه به عنوان نماینده ی اندازه های نسبی جمعیتی هستند که نتایج برای آن ها به وجود می آیند.

خلاصه ی میانگین ها و انحرافات استاندارد متغیرهای پیشگویی کننده در شکل (9-25) به صورت تابع متغیر گروه بندی یعنی دارندگان رایانه نشان داده می شوند.

تحلیل غیر رسمی متغیرهایی که از بافت نگارها و نمودارهای نقطه ای استفاده می کنند، حضور نقاط دور افتاده را در پراکندگی هر پیشگویی کننده، غیر خطی بودن رابطه ای بین دو پیشگویی کننده یا تخطی جدی از فرضیه ی نرمال دو متغیره را برای پیشگویی کننده ها نشان نداد.

مقدار Boox's M به سطح معنادار آماری (p> 0/05) نرسید، خروجی طوری تفسیر شد که هیچ نقض معناداری درباره ی فرضیه ی همگن بودن ماتریس واریانس/ کوواریانس بین دو جمعیت را نشان نمی دهد.

پیشگویی کننده های IQ و سال های تحصیل به طور معناداری به جدایی دارندگان رایانه کمک کردند.


تابع تشخیص در spss

 

ضرایب تابع تشخیص استاندارد و ضرایب درون گروهی ادغام شده ی پیشگویی کننده ها و تابع تشخیص (مثلا ضرایب ساختاری) در شکل (9-26) نشان داده می شوند.

براساس مقادیر نشان داده شده در این جدول به نظر می رسد که هر دو پیشگویی کننده اساسا به تشخیص بین دارندگان رایانه و آن هایی که رایانه ندارند کمک می کنند، ولی کمک مستقل IQ به تشخیص بیشتر از سال های آموزش است.

همانطور که در شکل (9-25) می بینیم، هر دوی IQ و سال های آموزش در کسانی که رایانه دارند بالاتر از کسانی است که رایانه ندارند.

تابع تشخیصی که از این تحلیل به دست آمده، به طور موفقیت آمیزی حالات دارندگان رایانه 100% موارد نمونه را پیش بینی کرد.

به منظور نشان دادن توانایی تابع تشخیص در طبقه بندی موارد در نمونه های دیگر، روش های Leave-one – out 50/62 درصد موارد را به درستی طبقه بندی کرد.

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام