نمایش نموداری ساده ای که در مطالعۀ بستگی بین دو متغیر کمی مفید است، «نمودار پراکندگی» (scatter plot) می باشد. در یک نمودار پراکندگی، برای هر عنصر مجموعۀ داده ها یک نمودار دوبعدی رسم می شود

نمودار پراکندگی

. الگوی پراکندگی نقاط، اطلاعاتی طبیعی از وجود بستگی بین دو متغیر فراهم می آورد.

مثال: داده های جدول 6-3 را در نظر بگیرید که در آن، مشاهدات از آزمایشی با n=10 اتومبیل به دست آمده اند. x، مقدار مادۀ اضافی و y، کاهش اکسید ازت، برحسب واحد مناسب اندازه گیری شده اند.

آزمایش شامل هفت سطح مختلف x است و بعضی از این سطوح برای بیش از یک اتومبیل تکرار شده است.

مطالعه اجمالی نشان می دهد که با افزایش x، y نیز به طور کلی افزایش می یابد ولی دربارۀ شکل رابطۀ بین x وy فقط با نگاه کردن نمی توان ادعای بیشتری کرد.

نمودار این داده ها را رسم کرده و آن را تحلیل کنید.


رسم نمودار پراکندگی در spss

پاسخ:

1- دو متغیر به نام های X و Yتعریف کرده و اعداد فوق را به spss معرفی کنید.

2- دستور Graphs > legacy dialogs > scatter/dot… را اجرا کنید.

3- مطمئن شوید در پنجرۀscatter/dot (نمودار پراکندگی یا نقطه ای) نوعsimple scatter (ساده) انتخاب شده است و روی دکمۀ defineکنید تا پنجرۀ simple scatterplot (نمودار پراکندگی ساده) باز شود.

4- متغیر Y را به ناحیۀ YAxis (محورy) و متغیر X را به ناحیۀ X Axis(محور X) منتقل کنید، شکل 15-3.

5- روی دکمۀok کلیک کنید، خروجی 6-3.


رسم نمودار پراکندگی در spss

تحلیل خروجی

این نمودار پراکندگی بازگو کنندۀ این موضوع است که طبیعت رابطه تقریبا خطی است؛ یعنی, به نظر می رسد که نقاط در اطراف خط مستقیمی به صورت خوشه در آمده اند.

نکته :

در بررسی رابطۀ بین دو متغیر، رسم نمودار پراکندگی ( scatter plot) اولین گام مقدماتی مهم است که باید قبل از انجام یک تحلیل آماری رسمی انجام شود.

نمودار پراکندگی، بینشی دربارۀ ماهیت رابطه ای که به وسیله داده ها نمایش داده می شود فراهم می آورد.

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام