آزمون مذکور را باید بر روی یک ردیف (case) در محیط SPSS وارد کرد. در نهایت، یک ماتریس از داده ها با 50 متغیر و ده مورد (داوران) در محیط SPSS تشکیل می شود. نتایج حاصل از این پژوهش فرضی در خروجی 14 ارائه شده است.

آزمون ناپارامتری کندال در spss

در یک مثال پژوهشی، با روش کندال به بررسی اعتبار محتوای آزمون « بررسی وضعیت ماده های آزمون مذهبی» از نظر ده متخصص دینی به عنوان داور پرداخته می شود.

مثال پژوهشی:

بررسی اعتبار محتوای ماده های آزمون مذهبی از نظر ده متخصص دینی به عنوان داور جهت آرایش داده های این پژوهش، باید نتایج ارزیابی هر یک از داوران را در یک خصوص 50 ماده ی آزمون مذکور بر روی یک ردیف (case) در محیط SPSS وارد کرد.

در نهایت، یک ماتریس از داده ها با 50 متغیر و ده مورد (داوران) در محیط SPSS تشکیل می شود.

نتایج حاصل از این پژوهش فرضی در خروجی 14 ارائه شده است.


آموزش آزمون ناپارامتری کندال در spss

 

در نخستین جدول از خروجی SPSS، وزن رتبه های هر یک از 50 ماده در یک جدول طولانی ارائه می شود که در این جا جهت رعایت اختصار از آن صرف نظر می شود.

در دومین جدول که مربوط به آماره ی کندال (w) است، این نتایج قابل بررسی هستند: همان گونه که در خروجی 14 ملاحظه می شود.

ضریب توافق کندال برابر با 349/0، با مقدار مجذور کای 860/187 و درجه ی آزادی 49 در 1 000/0>P از لحاظ آماری معنی دار است.

بنابراین، با توجه به این نتایج، می توان آن دسته از ماده هایی که وزن رتبه های آن ها توسط ده دواور (میانگین ده داور از هر ماده) پایین ارزیابی شده است را حذف کرد.

معنی داری آزمون کندال نشان – دهنده ی همگرایی داوران در اهمیت محتوای ماده های آزمون مذهبی است.

زمانی می توان گفت که ماده های آزمون مذهبی دارای درجه ی اعتبار مطلوبی است که علاوه بر همگرایی میان داوران، میانگین رتبه های داوران به هر ماده، از حد معینی که پژوهشگر تعیین می کند کمتر نباشد.

از آزمون t تست تک نمونه ای برای بررسی اعتبار محتوای ماده های یک آزمون استفاده می شود.

به طور مثال، ممکن است یک پژوهشگر برای مقیاس لیکرت پنج گزینه ای، حد متوسط 1 تا 5 (یعنی عدد 3) را به عنوان حداقل شاخص درجه ی اعتبار محتوای ماده ها تعیین کند و سپس با آزمون t تست تک نمونه ای به مقایسه ی شاخص تعیین شده (یعنی عدد 3) با میانگین رتبه های ارزیاب ها به هر ماده بپردازد.

اگر میانگین رتبه های ماده ها به طور معنی- داری از شاخص تعیین شده بیش تر باشد، می توان به اعتبار محتوای ماده ها اذعان کرد.

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام