برای مطالعه توصیفی داده های چند متغیرۀ «گسسته» (Discrete) از جداول چند بعدی که به «جداول توافقی» (contingency) موسوم است استفاده می کنیم. با استفاده از جداول توافقی می توانیم مقادیر مربوط به «معیارهای فراوانی نسبی»، «فراوانی تجمعی»، «کای اسکور»، «فراوانی مقادیر گم شده» (Mising Values)، «فراوانی در خانه های جدول» و ... را به دست آوریم.

 برای مطالعه توصیفی داده های چند متغیرۀ «گسسته» (Discrete) از جداول چند بعدی که به «جداول توافقی» (contingency) موسوم است استفاده می کنیم.

اگر در جامعه ای دو صفت مورد بررسی قرار گیرد، جداول توافقی دو بعدی به صورت r×c (سطر × ستون) نشان داده می شود.

هر چه صفت های مورد نظر بیشتر باشد، جداول توافقی با ابعاد بیشتری نشان داده می شوند.

با استفاده از جداول توافقی می توانیم مقادیر مربوط به «معیارهای فراوانی نسبی»، «فراوانی تجمعی»، «کای اسکور»، «فراوانی مقادیر گم شده» (Mising Values)، «فراوانی در خانه های جدول» و ... را به دست آوریم.

جدول توافق دو بعدی c×r فرم کلی یک جدول توافق دو بعدی c× rبه صورت جدول 1-8 است:


آموزش آزمون جدول توافقی در spss

 

آزمونی که معمولا هنگام استفاده از جدول توافقی فوق بررسی می شود این است که آیا سطرها و ستون های جدول به یکدیگر بستگی دارند و یا مستقل هستند:


آموزش آزمون جدول توافقی در spss

 

در اینجا هدف این است که ببینیم آیا مقادیر مشاهده شدۀ جدول یا مقادیر حاصل از فرضH_0 سازگاری دارند یا نه؟

برای اینم منظور از آمارۀ U که دارای توزیع کای اسکور با(c-1) (r-1)׫درجه آزادی» (Degree of Freedom) است استفاده می کنیم:


آموزش آزمون جدول توافقی در spss

 

معیارهای پیوندی به دست آمده براساس آمارۀ کای اسکور، نظیر «ضریب فی»، «ضریب توافقی» و «وی کرامر» از لحاظ احتمالی قابل بررسی نیستند، مثلا نمی توانیم برای آن ها فاصله اطمینان تشکیل دهیم.

نکته : 

معیارهای پیوندی محاسبه شده با آماره های میانگین «گودمن و کروسکال» (Goodman and Kruskal) معایب مربوط به معیارهای کای اسکور را ندارند.

یکی از مهم ترین معیارهای پیوندی، معیار پیوندیλ بوده و به صورت زیر است:


آموزش آزمون جدول توافقی در spss


آموزش آزمون جدول توافقی در spss


آموزش آزمون جدول توافقی در spss


آموزش آزمون جدول توافقی در spss

نکته:

 محاسبۀ ریسک ها فقط در جداول توافقی نوع 2×2 امکان پذیر است.

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام