در اکثر مواقع شما دربارۀ داده های موجود شناخته اولیه ای نداشته و مایل هستید اختلاف و تفاوت بین میانگین های موجود را توصیف کنید، که به آن فرآیند Data Minig (استخراج داده ها) و یا Exploratory Data Analysis (تحلیل توصیفی داده) گفته می شود.

 در اکثر مواقع شما دربارۀ داده های موجود شناخته اولیه ای نداشته و مایل هستید اختلاف و تفاوت بین میانگین های موجود را توصیف کنید، که به آن فرآیند Data Minig (استخراج داده ها) و یا Exploratory Data Analysis (تحلیل توصیفی داده) گفته می شود.

از آزمون های Post Hoc برای مقایسه تمامی ترکیبات بین گروه های مختلف Treatment (تیمار) استفاده می شود.

بنابراین در این آزمون به جای دو گروه، چند گروه با یکدیگر مقایسه می شوند.

نکات 

از ANOVA یک طرفۀ از نوع مستقل، برای مقایسۀ میانگین چند گروه مختلف که از جامعه های آماری متفاوت آمده اند استفاده می شود. 

اگر قبل آزمایش از فرض خاصی استفاده نشده باشد، برای مقایسۀ آن ها از آزمون های Post Hoc استفاده کنید. 

آزمون ها Post Hoc مختلفی برای انجام مقایسات بین گروه ها وجود دارد: 

اگر حجم نمونه و واریانس ها یکسان باشد، از آزمون های R-E-G-WQ و یا Tukey HSD استفاده کنید.

 اگر حجم نمونه ها کمی با یکدیگر اختلاف داشته باشد، از آزمون Gabriel (گابریل) استفاده کنید. 

اگر حجم نمونه ها خیلی با یکدیگر اختلاف داشته باشد، از آزمون Hochberg;s GT2 استفاده کنید. 

اگر دربارۀ یکسان بودن واریانس ها شک دارید، از روش Games – Howell (کیمز-هاول) استفاده کنید. 

برای آزمون Homogenity of variance (یکسان بودن واریانس) از آمارۀ leven (لون) استفاده کنید: 

جدول Homogenity of variance Test of (آزمون یکسان بودن واریانس ها) را پیدا کنید: 

اگر مقدار sig . <0.05، فرض «یکسان بودن واریانس» رد می شود.

نکات 

اگر فرض «یکسان بودن واریانس» رد شد: 

جدول Robust of Equality of means (آزمون های توانمند یکسان بودن میانگین ها) را پیدا کنید. 

اگر مقدار sig. >0.05، جدول ANOVA را ببینید. 

اگر مقدار sig، میانگین گروه ها اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند. برای آزمون های post hoc مجددا مقدار sig. را بررسی کنید تا به معنی داری مقایسات پی ببرید.

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام