مدل های رگرسیون خطی با واریانس ثابت را می توان با استفاده از روش «کمترین مربعات وزن دار شده» (Weighted least squares) برازش داد.

در این روشف انجراف بین مقادیر مشاهده شده (y_i) و مقادیر پیش بینی شده؛ در یک وزن (w_i) ضرب می شود که دارای تناسب معکوس با واریانس y_i می باشد.

در حقیقت، بعضی مدل های فیت (برازش) شده که واریانس آن ها ثابت نیست، بایستی با وزن دار کردن آن، واریانس را ثابت نگه داشت.

برای مدل خطی ساده، پارامترهای β_0 و β_1 طوری برآورد می شود که:

آموزش رگرسیون وزنی در spss

 

مثال : برای داه های جدول 5-6، رگرسیون متغیر Y روی متغیر X را با وزن های1/〖 Y ̂〗^2 اجرا کنید.

آموزش رگرسیون وزنی در spss

پاسخ: داده ها را به SPSS وارد کنید. با اجرای دستور Transform > compute variable…، ستون های YSQ، یعنیY^2 و YSQINV، یعنی 1/〖 Y ̂〗^2 را محاسبه کنید.

با دستور Analyze > Regression > linear… ، متغیر X را به عنوان متغیر Independent (مستقل) و متغیر YSQINV را به عنوان متغیر Dependent (وابسته) را انتخاب کنید، شکل 18-6. روی دکمۀ ok کلیک کنید، خروجی 6-6.

آموزش رگرسیون وزنی در spss

برای رسم نمودار «رگرسیون وزنی» می توانید از دستور Graphs > legacy dialogs > line… استفاده کنید.

نمودار های «با» و «بدون» استفاده از رگرسیون وزنی را در شکل 19-6 و شکل 20-6 می بینید.

آموزش رگرسیون وزنی در spss


 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام