از جمع بندی مبنای آزمون فرض می توان برای همۀ آزمون فرض های آماری، مراحل چهارگانه زیر را تدوین کرد.

از این مراحل در طی مقالات بعدی سایت جهت تفسیر خروجی ها استفاده خواهد شد:

مرحلۀ I- تعریف فرضیه های آماری H0 و H1(فرض ها) براساس قاعده ای که بیان شد، چنانچه فرضیۀ پژوهشی یا هدف، مرز مشخصی (=) داشته باشد، H0 نشان دهندۀ ادعا خواهد بود، در غیر این صورت نقیض آن در H0تعیین و فرضیه پژوهشی در قالب نماد آماریH1 قرار خواهد گرفت. آن چه مسلم است فرض H0و H1مکمل یکدیگرند. با این توصیف، H0گاهی بیان کنندۀ «ادعا» و گاهی «نقیض ادعا» خواهد بود.

 

مرحلۀ II- تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آمارۀ آزمون (آمارۀ آزمون) توزیع نمونه گیری به شرایط تخمین پارامتر مورد ادعا بستگی دارد. بسته به اینکه فرضیۀ پژوهشی چه نوع پارامتری را بیان می کند، توزیع نمونه گیری آماره و آمارۀ آزمون تغییر خواهد کرد.

 

مرحلۀ III- تعیین سطح زیر منحنی H0 و H1 و محاسبۀ مقدار بحرانی (مقدار بحرانی) سطح زیر منحنی H0و H1 به توزیع نمونه گیری و مقدارα بستگی دارد. یک طرفه یا دو طرفه بودن آزمون نیز بر سطح زیر منحنی فرضیه های آماری تاثیر مستقیم دارد. چنانچه گفته شد، H0 در برگیرندۀ سطح اطمینان و H1 سطحی برابرα خواهد بود. محاسبۀ مقدار استانداردی که تفکیک کنندۀ H0و H1 به صورت عددی باشد از دیگر موارد ضروری این مرحله است. مقدار استاندارد براساس نوع آزمون و مقدار α از جدول آماری موجود، استخراج می شود. این مقدار با توجه به علامت آن، «مقدار بحرانی» (Critcal Value) نامیده می شود. مقدار استاندارد و جدول آماری مورد نیاز برای استخراج آن براساس آمارۀ آزمون تعیین می شود. برای مثال، اگر آمارۀ آزمون از نوع Z باشد، مقدار بحرانی براساس جدول استاندارد Z تعیین می شود و اگر از نوع F باشد، براساس جدول F تعریف می شود.

 

مرحلۀ IV – تصمیم گیری: در این مرحله مقدار آمارۀ آزمون محاسبه شده در «مرحله دوم» با مقدار بحرانی «مرحله سوم» مقایسه شده و اگر آمارۀ آزمون در ناحیه پذیرشH0 قرار گیرد، گفته می شود که در سطح اطمینان مورد نظر، دلیل کافی برای پذیرش فرض H0 وجود دارد. در غیر این صورت فرض H0 رد شده و H1 در سطح خطایα درصد پذیرفته می شود. پس از تایید یا رد H0 ، تحلیلگر باید به طور مشخص بیان کند که آیا فرضیۀ پژوهشی پذیرفته یا رد شده است. بدیهی است محقق هیچ گاه ادعای اثبات یا عدم اثبات فرضیه پژوهشی یا فرضیه های آماری را ندارد، بلکه در تحلیل خود به لحاظ استقرار احتیاط را رعایت کند.


 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام