تحلیل عاملی ، روش آماری دیگری است که برای شناسایی الگوهای اساسی موجود در بین متغیرها از همبستگی استفاده می کند.

اگر میان تعداد زیادی از متغیرها همبستگی متقابل وجود داشته باشد، پس برای مجموعه ای از متغیرها می توان یک عامل مشترک را شناسایی کرد.

در مطالعات مربوط به رهبری و سازمان ها که مجموعه بزرگ تری از متغیرها وجود دارد، چند عامل مشترک را می توان میان آنها شناسایی کرد.

برای مثال، مکن است دو عامل رفتارهای رهبری و ساختارهای سازمانی را از بین آنها استخراج کنید.

این دو عامل می تواند در توصیف موفقیت سرپرستان، مفید واقع شود.

مثالی از تحلیل عاملی به کار رفته در پایان نامه ایوانس (2006) در زیر آمده است.

چکیده :

هدف از مطالعه، بررسی روایی و پایایی مقادیر بدست آمده از ابزار پیمایش، یعنی پرسشنامه یکچارچگی فن آوری (TIS) بود که برای اندازه گیری مهارت های انسجام فن آوری در معلمان کارآموز طراحی شده بود. تمامی موارد به کار رفته در پیمایش، مبتنی بر ISTE NETS بود که بر اساس استاندارد (NETS-T) کارآموزی معلمان طراحی شده بود. شرکت کنندگان در این مطالعه، دانشجویان دوره کارشناسی بودند که در برنامه کارآموزی تدریس دانشگاهی بزرگ واقع در جنوب شرقی کارولینای شمالی ثبت نام کرده بودند. روایی و پایایی ابزار TIS مورد مطالعه قرار گرفت و شامل موارد زیر بود: بررسی معروف بودن و هم خوانی سؤالات پرسشنامه با استانداردهای NETS-T، ب) تحلیل ساختار داخلی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، ج) پیش آزمون یا پس آزمون بعد از کاربرد فناوری، د) محاسبه همبستگی بین TIS و ابزار متغیر دیگر که دارای روایی و پایانی بود، ه) محاسبه همبستگی بین TIS و تجربیات میدانی یا پورتفولیوهای آنلاین و و) تحلیل سازگاری درونی سؤوالات. از طریق تحلیل مؤلفه های اصلی ، چهار عامل زیر استخراج شد: الف) برنامه ریزی و طراحی محیط های یادگیری و تجربه اندوزی، ب) تدریس و کارتخصصی، ج) مباحث اجتماعی، اخلاقی و انسانی و د) ارزیابی. بررسی ها نشان داد که این چهار عامل، 63% واریانس موضوع را تبیین می کردند. ضرایب پایانی برای هر یک از چهار شاخص فرعی، بین 83% تا 89% قرار داشتند. شواهد حاصل از مطالعه حاکی از معتبر بودن TIS به عنوان ابزار قابل قبول در سنجش مهارت های مربوط به انسجام فن آوری در معلمان کارآموز بود.


 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901