تعریف میانگین و واریانس به زبان ساده

دانشجویان زیادی در مفاهیم ابتدایی مباحث آمار مشکلاتی دارند. برای اطلاع از تعریف میانگین و واریانس به زبان ساده این مقاله را بخوانید.

محاسبه میانگین ها و واریانسها :

مجموعه نمره های {5و4و3و2و1}=X را در نظر بگیرید . میانگین به صورت زیر تعریف می شود :

 

nتعداد موارد در مجموعه نمره ها ∑▒ یعنی مجموع یا «آنها را جمع کنید» ؛ X به معنای هر یک از نمره هاست .

به عبارت دیگر هر نمره یک X است .

بنابراین ، فرمول می گوید « نمره ها را جمع کرده و مجموع را به تعداد مورد های مجموعه تقسیم کنید . »

 

میانگین مجموعه X برابر 3 است . محاسبه واریانس هر چند به اندازه محاسبه میانگین آسان نیست ، اما باز هم آسان است .

فرمول محاسبه چنین است ،

 

V به معنای واریانس است ، n و ∑ مانند معادله 1-6 هستند . ∑▒X^2 مجموع مجذورها نامیده میشود که نیاز به توضیح دارد .

نمره ها در یک ستون فهرست می شوند .

 

در این محاسبه x انحراف از میانگین است که به صورت زیر تعریف می شود : x =X-M

 

بنابراین برای به دست آوردنx کافی است میانگین را زا همه نمره ها یا X کم کنید .

برای مثال وقتی X=1 باشد ، x=1-3=-2 و هنگامی که X=4 باشد ، x=4-3=+1 خواهد بود . این کار در بالا انجام شده است . اما معادله بالامی گوید هر X باید مجذور شود .

این عمل هم در بالا انجام گرفته است ( به یاد داشته باشید که مجذور یک عدد منفیهمیشه مثبت است ) به عبارت دیگر∑▒X^2 به ما می گوید میانگین را از هر نمره کم کنید تا x به دست آید ، هر x را مجذور کنید تا x2 به دست آید ، و سپس x2 ها را جمع کنید .

سر انجام متوسط x2 با تقسیم ∑▒X^2 بر n ، یعنی تعداد موارد به دست می آید . ∑▒X^2 ، مجموع مجذورها ، یک آماره بسیار مهم است که اغلب آن را به کار می بریم .

اکنون واریانس داده های بالا چنین است :

  واریانس را میانگین مجذورها نیز مینامند ( هر چند با روشی که اندکی با این روش تفاوت دارد محاسبه می شود ) .

به این دلیل آن را چنین می نامند که آشکارا میانگین x2 ها ست . بدیهی است محاسبه میانگین و واریانس دشوار نیست .

پرسش این است : چرا باید میانگین و واریانس محاسبه شوند؟

منطق محاسبه میانگین را به آسانی می توان نشان داد .

میانگین سطح کلی و مرکز ثقل مجموعه ای از اندازه ها را بیان می کند ، و به طور کلی معرف خوبی از سطح خصایص یا عملکرد گروه است .

چنانکه قبلا گفته شد ، در پژوهش های رفتاری برای مطالعه رابطه ها ، میانگینهای گروههای مختلف آزمایشی مقایسه می شوند .

برای مثال ، ممکن است بخواهیم رابطه بین جوّ سازمانی و بارآوری را آزمون کنیم . ممکن است ممکن است سه نوع جو سازمانی را انتخاب کرده و علاقه مند باشیم که بدانیم تاثیر کدام یک از آنها در سطح بارآوری بیشتر است .

در این گونه موارد معمولاً میانگین ها با یکدیگر مقایسه می شوند .

برای مثال ، از سه گروه که هر یک تحت یکی از شرایط سازمانی A_1 〖,A〗_2 〖,A〗_3 کار کرده اند میانگین کدام یک از آنها مثلاً در شاخص بارآوری بیشتر است؟ توضیح منطق محاسبه واریانس و استفاده از آن در تحقیق دشوارتر است . معمولاً در مورد نمره های متداول ، وارینس شاخص پراکندگی مجموعه نمره هاست .

آن به ما می گوید که پرکندگی نمره ها چقدر است . اگر گروهی از دانش آموزان از نظر پیشرفت در خواندن نا همگون باشند ، در این صورت واریانس نمره های آنان در خواندن در مقایسه با گروهی که از نظر پیشرفت در خواندن همگونند بزرگتر خواهد بود .

بنابراین ، واریانس شاخص پراکندگی نمره هاست ...

ادامه دارد...

 هر آنچه که برای آموزش کامل spss و تحلیل آماری می خواهید اینجاست! با قیمتی واقعا مناسب.

این بسته آموزشی شامل سی و سه پکیج و 1400 صفحه است و به صورت موضوعی طبقه بندی شده است.


در تهیه این بسته آموزشی از جدیدترین و بهترین منابع آموزش spss استفاده شده است.

دانلود چند صفحه نمونه و فهرست مطالب این بسته آموزشیاز ویژگی مهم این بسته عدم حذف مطالب از منابع اصلی است و دلیل این امر این بوده است تا شما به همه مطالب ارزشمند در این زمینه دسترسی داشته باشید.

این پکیج همراه با تصویر محیط برنامه spss است و می توانید گام به گام تحلیل آماری با spss را فرا بگیرید.

با داشتن این بسته بدون تردید به هیچ منبع آموزشی دیگر برای spss نیاز ندارید.

 

 

 

فهرست محتویات بسته آموزشی spss در ادامه آمده است

برای مشاهده فهرست و دانلود بسته آموزشی به ادامه مطلب بروید...

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری پایان نامه با spss

از صفر تا صد آموزش spss

آموزش موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)

دانلود چند صفحه نمونه و فهرست مطالب این بسته آموزشی

قیمت با تخفیف ویژه : فقط 36500 تومان
 

 

 

اطلاعات پکیج ها:

 

بخش اول: شروع کار با نرم افزار spss در 35 صفحه

فهرست محتویات

نصب نرم افزار IBM SPSS STATISTICS 22

اجرا کردن نرم افزار SPSS

وارد کردن داده ها

آشنایی با قسمت های مختلف پنجره Data Editor

کاربرگ نمایش متغییرها و نمایش داده ها (Variable View, Data View)

قواعد نام گذاری متغییرها

تعریف کردن متغییرها در کاربرگ Variable View

تعیین نام و جزئیات متغییرها (ستون Name)

مقادیر و برچسب های مقادیر (ستون Values)

مشخص کردن برچسب برای متغییرها (ستون Label)

مقادیر گم شده(Missing)

تعیین مقیاس (سطح) اندازه گیری (ستون Measure)

پهنای ستون (ستون column)

ردیف کردن داده ها (ستون Align)

ارائه یک پرسشنامه به عنوان یک مثال

نحوه ی وارد کردن داده های پرسشنامه

محاسبه متغییر «ویژگی پنهان» پرسشنامه

انتخاب نمونه به وسیله ی دستور Select Case

تبدیل و انتخاب داده ها به وسیله دستور Transform … Compute

صفحه ماشین حساب (Calculate Pad)

توابع (Functions)

تبدیل های شرطی به وسیله کلید If (انتخاب داده ها)

کد بندی مجدد (Recode) و گروه بندی داده ها

شکستن فایل ها

وزن دادن متغیرها بر اساس فراوانی های شان

اضافه کردن متغیرها، موردها و تغییر دادن ترتیب متغیرها

لیست کردن موردها

بخش دوم بررسی شاخص های آماری توصیفی برای یک متغیر تعداد صفحه: 35 صفحه

فهرست محتویات

مقدمه

شاخص های مکانی

مد یا نما(mode)

میانه (median)

میانگین (mean)

شاخص های پراکندگی

واریانس و انحراف معیار (variance and standard deviation)

ضریب تغییرات (coefficient of variation)

نمرات استاندارد (standard scores)

جدول فراوانی

آماره های جدول فراوانی

نمودارهای جدول فراوانی

ایجاد یک جدول فراوانی نمونه و تفسیر خروجی آن

جدول توافقی

ایجاد یک جدول توافقی ساده

اضافه کردن درصدهای خانه ها به جدول توافقی

بررسی متغیرها برای تقسیم آنها در طبقات متغیرهای گروهی

تحلیل اکتشافی داده ها (Explore)

آماره های تحلیل اکتشافی داده ها (Explore Statistics)

نمودارهای تحلیل اکتشافی داده ها (Explore Plots)

نمودارهای جعبه ای

نمودارهای ساقه و برگ و هیستوگرام ها

هیستوگرام

نمودار ساقه و برگ

بخش سوم فرض‌ها و آزمون فرض‌ها تعداد صفحه: 45 صفحه

فهرست محتویات

مقدمه

دستورهای SPSS برای طرح‌های یک نمونه‌ای و دو نمونه‌ای

آزمون پارامتری

آزمون ناپارامتری

آزمون t یک نمونه ای / آزمون t با نمونه های جفت (دو نمونه ی وابسته)

آزمون t با دو نمونه ی مستقل

معادل های ناپارامتری آزمون های t

نمونه های وابسته آزمون های ویلکاکسون، علامت و مک نمار

نمونه های مستقل آزمون من – ویتنی

تطابق توزیع داده های کمی

تطابق توزیع داده های اسمی

آزمون تصادفی بودن

آنالیز واریانس

آنالیز واریانس یک طرفه

فرض های لازم برای آنالیز یک طرفه

اجرای آنالیز واریانس یک طرفه و تفسیر خروجی آن

خلاصه ای از خروجی آنالیز واریانس یک طرفه

آزمون های ناپارامتری (آنالیز واریانس یک طرفه)

آزمون کروسکال-والیس

آزمون مربع کای برای استقلال بین متغیرها

انجام آزمون کای در جدول توافقی

محاسبه آزمون مربع کای در آزمون های ناپارامتری

بخش چهارم میزان همبستگی و ارتباط خطی بین متغیرها تعداد صفحه: 28 صفحه

فهرست محتویات

مقدمه

رابطه خطی

اندازه گیری قدرت یک رابطه خطی همبستگی پیرسون

به دست آوردن نمودار پراکنش

ضریب همبستگی پیرسون

خروجی ضریب همبستگی پیرسون

رگرسیون ساده

بررسی مانده ها

مقادیر باقیمانده در برابر مقادیر پیش بینی شده

روند رگرسیون ساده

خروجی رگرسیون ساده

رگرسیون چندگانه

روند رگرسیون چندگانه

خروجی رگرسیون چندگانه

ضریب همبستگی جزئی

ضریب تعیین جزئی

بخش پنجم استفاده از جدول توافقی (Contingency Table) تعداد صفحه: 24 صفحه

فهرست محتویات

مقدمه

دلیل انجام آنالیز لگاریتم خطی

ایجاد مدل لگاریتم خطی

فراوانی های مورد انتظار کوچک

مثالی از آنالیز لگاریتم خطی جدول توافقی سه طرفه

مقایسه با مدل کاملا مستقل

رگرسیون لجستیک

استفاده از چندین رگرسور (پیشگوکننده)

تفسیر ضرایب رگرسیون

مثالی با سه رگرسور

خروجی رگرسیون لجستیک

آماره ی مربع کای

جدول تاریخچه تکرارها

رویکردهای متفاوت به رگرسیون لجستیک

آزمون مدل ها در رگرسیون لجستیک

بخش ششم آموزش تحلیل عاملی تعداد صفحه: 26 صفحه

فهرست محتویات

مقدمه

معادله های پایه

مولفه های واریانس

محاسبه ی ضرایب همبستگی

میزان های اشتراک

راه های عامل اصلی

روش های تحلیلی چرخش

مراحل انجام تحلیل عاملی

تحلیل عاملی بر روی داده های پرسشنامه

نمودار سنگ ریزه (Scree)

ماتریس مولفه های چرخیده نشده

بخش هفتم سنجش کیفیت اندازه گیری و مفهوم مقیاس سازی تعداد صفحه: 17 صفحه

فهرست محتویات

مقدمه

سنجش اعتبار و روایی پرسشنامه

اعتبار ( Reliability)

اجرای روند اعتبار

روش های محاسبه اعتبار

آماره ها و آزمون های روند تحلیل اعتبار

Item / Scale

Scale if item deleted

بخش هشتم بررسی پرسشنامه هایی با سوالات چند پاسخه تعداد صفحه: 14 صفحه

فهرست محتویات

تحلیل متغیر های چند پاسخه

تعیین یک یا چند سوال چند پاسخه به صورت یک مجموعه

Set Definition

Variables in Set

Variables Are Coded As

Dichotomies

Categories

Name

Label

Malt Response Sets

جدول فراوانی برای متغیر های چندپاسخه

جدول توافقی برای متغیرهای چند پاسخه

Row(s)

Column(s)

Layers

Define Range

Minimum

Maximum

Continue

مثال جداول چند پاسخه برای مجموعه متغیر های دو حالتی

تشکیل جدول توافقی

بخش نهم آنالیز و تحلیل تشخیصی در spss تعداد صفحه: 45 صفحه

فهرست محتویات

مقدمه

حالت اول آنالیز تشخیصی یک متغیر پیشگویی کننده ی منفرد و دو گروه

حالت دوم آنالیز تشخیصی دو متغیر پیشگویی کننده و دو گروه

تحلیل نتایج

تعداد توابع تشخیص

تاثیرگذاری تابع تشخیص

اهمیت تابع تشخیص

تفسیر توابع تشخیص

ضرایب تابع تشخیص استاندارد شده

ضرایب ساختاری

طبقه بندی موارد

فرضیات زیر بنایی

مقایسه تحلیل تشخیص و رگرسیون لجستیک

انجام تحلیل تشخیص در SPSS

مثال اول دو متغیر پیشگویی کننده و دو گروه

تفسیر خروجی

خلاصه ی توابع تشخیصی کانونی

ماتریس ضرایب ساختاری

ضرایب تابع تشخیصی کانونی

آماره های طبقه بندی

گزارش نتایج

مثال دوم دو متغیر پیشگویی کننده و سه گروه

تفسیر خروجی

گزارش نتای

بخش دهم تحلیل خوشه ای در spss تعداد صفحه: 27 صفحه

فهرست محتویات

مقدمه

تفاوت تحلیل خوشه ای و آنالیز تشخیصی

هدف تحلیل خوشه ای

تکنیک تحلیل خوشه ای

تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی

اندازه های فاصله

فاصله مربع اقلیدسی

روش های مختلف خوشه بندی در SPSS

روش Between-groups-linkage

روش Within-groups linkage

روش Furthest neighbor ( دورترین همسایه)

روش Nearest neighbor (Single linkage) ) نزدیکترین همسایه)

روش Centroid clustering

روش Median clustering (خوشه بندی میانه)

روش Ward

خوشه بندی –k میانگین

تحلیل نتایج

اجرای تحلیل خوشه ای در SPSS

تحلیل نتایج حاصل از اجرای روش خوشه بندی WARD

تحلیل خروجی ANOVA در خوشه بندی به روش WARD

گزارش تحلیل خوشه ای

بخش یازدهم بوت استرپ در spss تعداد صفحه: 36 صفحه

فهرست محتویات

مقدمه

برآورد بوت استرپ واریانس

الگوریتم بوت استرپ

فاصله ی اطمینان بوت استرپ

به دست آوردن استنباط های پارامتری (مطالعه موردی جامعه کارمندان)

آماده سازی داده ها

چگونگی کارکرد بوت استرپ

بوت استرپ

مثال جامع در بخش شرکت مخابرات

بوت استرپ ریسکی

انجام بوت استرپ در SPSS 22

روش هایی که از بوت استرپ پشتیبانی می کنند

گزینه های اساس آماری

Frequencies

Descriptive

Explore

Crosstabs

Means

One-Sample T Test

Independent-Samples T Test

Paired-Samples T Test

One-Way ANOVA

GLM Univar ate / Bivariate Correlations / Partial Correlations / Linear Regression / Ordinal Regression

Discriminant Analysis

گزینه های آمار پیشرفته

GLM Multivariate / Linear Mixed Models / Generalized Linear Models

Cox Regression

گزینه های رگرسیون

Binary Logistic Regression

Multinomial Logistic Regression

مثال های مطرح شده در بوت استرپ

مثال 1 استفاده از بوت استرپ برای به دست آوردن فاصله های اطمینان برای نسبت ها

آماده سازی داده ها

اجرای فرآیند در SPSS

خروجی بوت استرپ

تحلیل خروجی جداول آماره ها

تحلیل جدول فراوانی

مثال 2 استفاده از بوت استرپ برای دستیابی به فاصله ی اطمینان برای میانه

اجرای فرآیند در SPSS

تحلیل جدول آماره های توصیفی

مثال 3 استفاده از بوت استرپ برای انتخاب پیشگویی های بهتر (برازش مدل در مثال قبلی برازش General Linear Model

آماده سازی داده ها

اجرای فرآیند در SPSS

تحلیل جدول برآوردهای پارامتری

گزارش بوت استرپ

بخش دوازدهم: تحلیل های واریانس دوطرفه و بالاتر در spss تعداد صفحه: 41 صفحه

فهرست محتویات

مقدمه

فرضیات اساسی در تحلیل واریانس دو طرفه و بالاتر

آماده ساز ی داده برای تحلیل

انجام تحلیل واریانس دو طرفه

تفسیر نتایج

تحلیل نتایج

تناقضات (Contrasts)

مقایسات طراحی شده از قبل تعریف شده در منوی Contrast

آزمون های مقایسات چندگانه و تعقیبی

تحلیل واریانس سه طرفه

آماده سازی داده ها برای تحلیل

انجام تحلیل واریانس سه طرفه

تفسیر نتایج

تمرین ها

بخش سیزدهم بررسی پایانی مقیاس در spss تعداد صفحه: 7 صفحه

فهرست محتویات

بررسی پایانی مقیاس

جزئیات مثال

روش بررسی پایایی مقیاس

تفسیر خروجی پایایی

ارائه نتایج پایایی

تمرین های اضافی کسب و کار

سلامت

بخش چهاردهم دست کاری داده ها در spss تعداد صفحه: 23 صفحه

فهرست محتویات

دست کاری داده ها

استفاده از Syntax برای ثبت روش ها

محاسبه مجموع نمرات مقیاس

روش محاسبه مجموع نمرات مقیاس

تبدیل متغیرها

روش تبدیل متغیرها

تقسیم متغیر پیوسته به چند گروه

روش تقسیم متغیر پیوسته به چند گروه

کاهش تعداد طبقه های یک متغیر طبقه ای

روش کد گذاری مجدد متغیر طبقه ای

تمرین های اضافی

کسب و کار

بخش پانزدهم نمودارها برای توصیف وبررسی داده ها در spss تعداد صفحه: 23 صفحه

فهرست محتویات

استفاده از نمودارها برای توصیف وبررسی داده ها

هیستوگرام ها

روش ایجاد هیستو گرام ها

تفسیر خروجی هیستوگرام

نمودارهای میله ای

روش ایجاد نمودار میله ای

تفسیر خروجی نمودار میله ای

نمودارهای خطی

روش ایجاد نمودار خطی

تفسیر خروجی نمودار خطی

نمودارهای پراکندگی

روش ایجاد نمودار پراکندگی

تفسیر خروجی نمودار پراکندگی

روش ایجاد ماتریسنمودارهای پراکندگی

نمودار جعبه ای

روش ایجاد نمودار جعبه ای

تفسیر خروجی نمودار جعبه ای

ویرایش چارت یا نمودار

وارد کردن نمودار ها و چارت ها به برنامه Word DOCUMENTS

روش وارد کردن یک نمودار به برنامه Word DOCUMENTS

تمرین های اضافی

بخش شانزدهم مبانی علم آمار تعداد صفحه: 35 صفحه

فهرست محتویات

فرض صفر و فرض مقابل

سطح معنی داری و خطاهای آماری

توزیع نمونه گیری آماره

آزمون فرض یک طرفه و دو طرفه

مراحل کلی آزمون فرض آماری

ماهیت و آزمون p- value

آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه

آزمون نرمال بودن توزیع داده ها

آزمون کلموکروف – اسمیرنوف

آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری مستقل

آزمون مقایسۀ زوج ها

بخش هفدهم روش های رگرسیونی تعداد صفحه: 16 صفحه

فهرست محتویات

ضریب همبستگی نمونه ای

همبستگی و علیت

ضریب همبستگی پیرسُن

معیارهای همبستگی مبتنی بر رتبه ها

تاوکِندال

بخش هجدهم طرح ازمایشها تعداد صفحه: 62 صفحه

فهرست محتویات

رگرسیون خطی ساده

رگرسیون و تحلیل واریانس

فاصلۀ اطمینان برای متوسط پیش بینی از یک مدل خطی ساده

رسم نمودار باقیمانده در مقابل مقادیر بر ارزش یافته

استفاده از مقادیر Z برای یافتن داده های پرت

تبدیل متغیر ها

رگرسیون وزنی

بررسی نرمال بودن باقیمانده ها

تعیین و تصحیح عیوب مدل

رگرسیون خطی چندگانه

مدل های رگرسیونی شامل متغیرهای نشانگر

تعیین وجود چند هم خطی

بررسی چندهم خطی بودن مدل

انتخاب «بهترین» معادلۀ رگرسیون

بخش نوزدهم مباحث اساسی تحلیل آماری تعداد صفحه: 76 صفحه

فهرست محتویات

طرح کاملا تصادفی

تحلیل واریانس یک طرفه

روش دانکن

آزمون های Post Hoc

طرح بلوک تصادفی

آزمون اثرهای بین موردی

طرح مربع لاتین

طرح مربع یونانی – لاتین یا کریکو – لاتین

طرح های عاملی

طرح عاملی 22

طرح عاملی 33

طرح های آماری نامتعادل

بخش بیستم جداول آماری تعداد صفحه: 28 صفحه

فهرست محتویات

جدول توافقی دو بعدی

مباحث نظری

ریسک نسبی

تحلیل جداول توافقی در SPSS

لگاریتم خطی

بخش بیست و یکم تحلیل عاملی تعداد صفحه: 36 صفحه

فهرست محتویات

الگوی عاملی متقاعد

کواریانس الگوی عاملی متعامد

روشهای برآورد

روش مؤلفه های اصلی

جواب مؤلفه های اصلی الگوی عاملی

روش درست نمایی ماکزیمم

دوران عاملی

تحلیل عاملی در SPSS

استفاده از زبان دستوری

استفاده از ماتریس همبستگی در تحلیل عاملی

آماده کردن دستور تحلیل عاملی

بخش بیست و دوم تحلیل «ممیزی و رده بندی» در spss و غیره تعداد صفحه: 17 صفحه

فهرست محتویات:

جداسازی و رده بندی برای دو جامعه روش فیشر

بررسی دادها

انواع طبقه بندی ها

تحلیل ممیزی

فرض های به کار رفته در تحلیل ممیزی

خروجی حاصل از اجرای تحلیل ممیزی

وارد و خارج کردن گام به گام متغیرها

خلاصه ای از توابع قانونی

ضرایب استاندارد شده و همبستگی درون گروهی با توابع ممیزی

بخش بیست و سوم انواع آزمونهای آماری در spss تعداد صفحه: 60 صفحه

فهرست محتویات:

آزمون علامت

آزمون ویلکاکسون

آزمون مَن – ویتنی

آزمون میانه

آزمون کروسکال - والیس

آزمون کولموکروف – اسمیرنوف

آزمون دو نمونه ای کولموکروف – اسمیرنوف

آزمون دو جمله ای

آزمون دو یا گردش

آزمون کای اسکور

آزمون فریدمن

آزمون کاکران

بخش بیست و چهارم مقدمات spss تعداد صفحه: 89 صفحه

فهرست محتویات:

انواع مقیاس ها

آشنایی با نرم افزار SPSS-16

ورود داده ها و تنظیم آن ها در محیط SPSS-16

تشریح گزینه های سربرگ Data

تشریح گزینه های سربرگ Transform

جایگزین سازی پیشرفته داده های مفقود

انواع مقیاس ها

بخش بیست و پنجم آمار توصیفی و نمودارها تعداد صفحه: 53 صفحه

فهرست محتویات:

آمار توصیفی و خلاصه کردن داده ها

شاخص های پراکندگی

انواع نمودارها

بخش بیست و ششم آزمونهای پارامتریک تعداد صفحه: 32 صفحه

فهرست محتویات:

آزمون t تست گروه های مستقل

آزمون t تست گروه های وابسته

آزمون t تست تک نمونه ای

تحلیل واریانس یک طرفه

آزمون های چند مقایسه ای توکی و شفه

مقایسه های ترکیبی

بخش بیست و هفتم واریانس و همبستگی همراه با مثال های پژوهشی تعداد صفحه: 49 صفحه

فهرست محتویات:

تحلیل واریانس عاملی

تحلیل واریانس چند متغییری

همبستگی کوواریانس

همبستگی پیرسون

بخش بیست و هشتم رگرسیون همراه با مثال های پژوهشی تعداد صفحه: 63 صفحه

فهرست محتویات:

تحلیل رگرسیون

تحلیل رگرسیون انحنایی

تحلیل رگرسیون زیربنایی

بخش بیست و نهم متغیرها و تحلیل مدل با مثال های پژوهشی تعداد صفحه: 50 صفحه

فهرست محتویات:

متغیرهای میانجی گر و تحلیل گر

تحلیل مدل های میانجی گر و تک متغیری

تحلیل مدل های میانجی گر چند متغیری

تحلیل مدل های با متغیر تعدیل گر

مقایسه مفهوم میانجی گر و تعدل گر

ارائه و تشریح برنامه تحلیل گر پریچر وهیز (2800) برای مدل های میانجی گر چندگانه

تحلیل متغیر کاهنده

بخش سی ام تحلیل عامل ها با مثال های پژوهشی تعداد صفحه: 67 صفحه

فهرست محتویات:

تحلیل عوامل اکتشافی

تحلیل عوامل تأییدی

تشریح آزمون های برازندگی مدل ها

بررسی روایی و اعتبار آزمون ها

بخش سی و یکم تحلیل مسیر و مدل یابی با مثال های پژوهشی تعداد صفحه: 65 صفحه

فهرست محتویات:

تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری

تمایز تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر

مدل هایی با متغیرهای مکنون مرتبه ی بالاتر

تحلیل تمایزات

تحلیل خوشه ای

تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری

تمایز تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر

مدل هایی با متغیرهای مکنون مرتبه ی بالاتر

بخش سی و دوم رگرسیون و... با مثال های پژوهشی تعداد صفحه: 87 صفحه

فهرست محتویات:

رگرسیون لجستیک

تجزیه و تحلیل طرح های آزمایشی

تحلیل طرح سالمون

تحلیل اندازه های تکراری شامل طرح های درون آزمودنی، بین آزمودنی و مخلوط

بخش سی و سوم آزمون های ناپارامتریک با مثال های پژوهشی تعداد صفحه: 70 صفحه

فهرست محتویات:

آزمون مجذور کای تک بعدی

آزمون دو جمله ای

آزمون مجذور کای دو بعدی

آزمون مجذور کای سه بعدی و بالاتر

تحلیل لگاریتم خطی

آزمون کالموگروف اسمیرونف

آزمون یومان ویتنی و کالموگروف اسمیرونف دو بعدی

آزمون های ویلکاکسون، کروسکال والیس، علامت، مک نمار و آزمون همگن بودن حاشیه ای

آزمون های فریدمن، کندال (W) و کوکران

انواع آزمون های غیرپارامتریک برای داده های اسمی مانند لمبدا، سامرز، فی، ضریب پیوستگی و....

 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.

 


انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::

شماره تماس: 09011853901
جهت ارسال سریع پیام در پیام رسان های زیر نام هر یک را لمس کنید.