نمونه تحلیل آماری با spss

دانلود یک نمونه پروژه تجزیه تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار spss و گزارش کامل فصل چهارم پایان نامه روانشناسی بالینی برای افزایش اطلاعات شما مفید خواهد بود.

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات

موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی:

بررسی ارزش‌های دینی خانواده و نقش آن در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر

4-1. مقدمه

تجزیه و تحلیل اطلاعات برای صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر پژوهش هایی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شود. از آنجا که پژوهش حاضر به بررسی ارزش‌های دینی خانواده و نقش آن در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر می پردازد. در این فصل به بررسی نتایج حاصل از نمونه 248 نفری (122 دختر و 126 پسر) که توسط پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین و گرایش به مصرف مواد (APS) مورد ارزیابی قرار گرفته اند، می پردازیم، داده های توسط نرم افزار22- SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جداول داده های آماری در دو سطح (الف) توصیفی و (ب) استنباطی ارائه خواهد شد.

4-2. داده های توصیفی در جداول زیر اطلاعات توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسیت آورده شده است.

نمونه تحلیل آماری با spss

 

آمار موجود در جدول 4-1 حاکی از این است که در مجموع 122 دختر با 2/49 درصد و 126 پسر با 8/50 درصد در پژوهش حاضر شرکت داشتند.

نمونه تحلیل آماری با spss

 

جدول 4-2 نشان می دهد که در متغیر مذهب خانواده میانگین و انحراف استاندارد دختران به ترتیب برابر با59/62 و 49/13 در پسران برابر با40/57 و 49/9 در مجموع برابر با95/59 و 89/11 می باشد.

متغیر پذیرش اعتیاد میانگین و انحراف استاندارد دختران به ترتیب برابر 82/18 و98/3 و در پسران برابر با 03/20و87/3 در مجموع برابر با43/19 و 96/3 می باشد. متغیر استعداد اعتیاد میانگین و انحراف استاندارد دختران به ترتیب برابر 04/2 و 09/1 و در پسران برابر با71/2 و 31/1 و در مجموع برابر با 38/2 و 25/1 می باشد. متغیر الکلیسم میانگین و انحراف استاندارد دختران به ترتیب برابر با04/21 و 73/3 و در پسران برابر با64/22 و88/2 و در مجموع برابر با85/21 و41/3 می باشد.

و به طور کلی در گرایش به اعتیاد میانگین و انحراف استاندارد دختران به ترتیب برابر با 92/41 و 78/6 و در پسران برابر با 38/45 و61/6 و در مجموع برابر با 68/43و90/6 می باشد. 4-3. داده های استنباطی به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار22- SPSS به کار گرفته شده است. هر یک از جداولی که در این زمینه خواهدآمد بیانگر آزمون فرضیات در خصوص بررسی نقش ارزش های دینی خانواده در گرایش به مصرف مواد خواهد بود.

قبل از بررسی آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون، آنچه که باید درنظر گرفته شود، مباحث مربوط به رعایت کردن و بررسی کردن مفروضه های آماری است. از جمله پیش فرض هایی که در آزمون ضریب همبستگی پیرسون منظور می‌گردد، فرض نرمال بودن توزیع (با استفاده از آزمون ( K-S) یا (کولموگروف – اسمیرنوف) است. این بررسی روی متغیرهای پژوهش انجام شد.

نمونه تحلیل آماری با spss

 

همان طور که از یافته های جدول 4-3 استنباط می شود، از آنجا که سطح معنی‌داری به دست آمده در آزمون (K-S)، در متغیر های پژوهش به تفکیک گروه، بیش از مقدار ملاک 05/0 می باشد، در نتیجه می توان گفت که توزیع متغیر های مورد بررسی در نمونه آماری داری توزیع نرمال می باشد و می توانیم فرضیه های پژوهش را از طریق آزمون های پارامتریک مورد آزمون قرار دهیم.

فرضیه اول:

بین ارزش های دینی خانواده و گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد.

جهت بررسی رابطه ارزش های دینی خانواده و گرایش به مصرف مواد مخدر از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

نتایج در جدول 4-4 گزارش شده است:

نمونه تحلیل آماری با spss

 

جدول 4-4 نشان می دهد که بین مذهب خانواده و گرایش به اعتیاد رابطه منفی و معنادار وجود دارد (519/0- r= ،01/ 0 p<). و همچنین بین زیر مقیاس مذهب خانواده و زیر مقیاس های گرایش به اعتیاد نیز همبستگی منفی و معنادار وجود دارد (01/ 0 p<).

به منظور پیش بینی گرایش به اعتیاد و زیر مقیاس های آن با استفاده از مذهب خانواده از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است نتایج در جدول 4-5 گزارش شده است.

نمونه تحلیل آماری با spss

 

جدول 4-5 نشان می دهد مقدار آزمون F برای بررسی تاثیر مذهب خانواده بر گرایش به اعتیاد برابر با556/90 که در سطح(01/ 0 p<) معنادار است. نگاهی به R2 نشان می دهد که 9/26 % از واریانس گرایش به اعتیاد توسط مذهب خانواده تبیین می شود.

ضریب رگرسیون مذهب خانواده بر گرایش به اعتیاد (519/0- = β) با توجه به مقدار آزمون t معنادار است و نشان می دهد که مذهب خانواده می تواند گرایش به اعتیاد را به طور منفی پیش بینی نماید. یعنی افزایش مذهب خانواده موجب کاهش گرایش به اعتیاد می شود.

به همین ترتیب، براساس جدول 4-5، با توجه به معناداری آزمون F در همه موارد مربوط به پیش بینی زیر مقیاس های گرایش به اعتیاد، می توان تاثیر معنادر مذهب خانواده را بر این متغیر ها مشاهده کرد. به این صورت که R2 به دست آمده حکایت از آن دارد که 1/17% واریانس پذیرش اعتیاد، 5/11% واریانس استعداد اعتیاد و 7/19% واریانس الکلیسم توسط مذهب خانواده تبیین می شوند.

نگاهی به ضرایب رگرسیون (ضرایب بتا) و معناداری آن برای تمام زیر مقیاس های مذهب خانواده حکایت از آن دارد که مذهب خانواده می تواند تمام زیر مقیاس های گرایش به اعتیاد به طور منفی و معنادار پیش بینی کند. یعنی افزایش مذهب خانواده موجب کاهش پذیرش به اعتیاد (413/0- = β)، استعداد اعتیاد(339/0- = β) و الکلیسم (444/0- = β) خواهد شد.

فرضیه دوم:

بین ارزش های دینی خانواده و گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.

به منظور بررسی رابطه ارزش های دینی خانواده و گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دختر از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج در جدول 4-6 گزارش شده است:

نمونه تحلیل آماری با spss

 

نتایج جدول 4-6 حاکی از آن است که بین مذهب خانواده و گرایش به اعتیاد در دانشجویان دختر رابطه منفی و معنادار وجود دارد (433/0- r= ،01/ 0 p<). و همچنین بین زیر مقیاس مذهب خانواده و زیر مقیاس های گرایش به اعتیاد نیز همبستگی منفی و معنادار وجود دارد (01/ 0 p<).

به منظور پیش بینی گرایش به اعتیاد و زیر مقیاس های آن با استفاده از مذهب خانواده در دانشجویان دختر از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است نتایج در جدول 4-7 گزارش شده است.

نمونه تحلیل آماری با spss

 

همانطوری که در جدول 4-7 مشاهده می کنید مقدار آزمون F برای بررسی تاثیر مذهب خانواده بر گرایش به اعتیاد در دانشجویان دختر برابر با668/27 که در سطح(01/ 0 p<) معنادار است.

نگاهی به R2 نشان می دهد که 7/18 % از واریانس گرایش به اعتیاد دانشجویان دخترتوسط مذهب خانواده تبیین می شود. ضریب رگرسیون مذهب خانواده بر گرایش به اعتیاد (433/0- = β) با توجه به مقدار آزمون t معنادار است و نشان می دهد که مذهب خانواده می تواند گرایش به اعتیاد را به طور منفی پیش بینی نماید. یعنی افزایش مذهب خانواده موجب کاهش گرایش به اعتیاد در دانشجویان دختر می شود.

به همین ترتیب، براساس جدول 4-7، با توجه به معناداری آزمون F در همه موارد مربوط به پیش بینی زیر مقیاس های گرایش به اعتیاد دانشجویان دختر، می توان تاثیر معنادر مذهب خانواده را بر این متغیر ها مشاهده کرد. به این صورت که R2 به دست آمده حکایت از آن دارد که 9/11% واریانس پذیرش اعتیاد، 2/10% واریانس استعداد اعتیاد و 5/10% واریانس الکلیسم دانشجویان دختر توسط مذهب خانواده تبیین می شوند.

همچنین ضرایب رگرسیون (ضرایب بتا) و معناداری آن برای تمام زیر مقیاس های مذهب خانواده حکایت از آن دارد که مذهب خانواده می تواند تمام زیر مقیاس های گرایش به اعتیاد دانشجویان دختر به طور منفی و معنادار پیش بینی کند. یعنی افزایش مذهب خانواده موجب کاهش پذیرش به اعتیاد (345/0- = β)، استعداد اعتیاد (319/0- = β) و الکلیسم (325/0- = β) در دانشجویان دخترخواهد شد.

 

فرضیه سوم:

بین ارزش های دینی خانواده و گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان پسر رابطه وجود دارد.

به منظور بررسی رابطه بین متغیر های ارزش های دینی خانواده و گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان پسر از روش ضریب همبستگی استفاده شده است نتایج در جدول 4-8 نشان داده شده است:

نمونه تحلیل آماری با spss

جدول 4- 8 حکایت از آن دارد که بین مذهب خانواده و گرایش به اعتیاد در دانشجویان پسر رابطه منفی و معنادار وجود دارد (589/0- r= ،01/ 0 p<).

بدین صورت که با افزایش مذهب خانواده گرایش به اعتیاد کاهش می یابد و بر عکس. و همچنین بین زیر مقیاس مذهب خانواده و زیر مقیاس های گرایش به اعتیاد نیز همبستگی منفی و معنادار وجود دارد (01/ 0 p<).

به منظور پیش بینی گرایش به اعتیاد و زیر مقیاس های آن با استفاده از مذهب خانواده در دانشجویان پسر از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است نتایج در جدول 4-9 گزارش شده است.

نمونه تحلیل آماری با spss

 

همانطوری که در جدول 4-7 نشان داده شده است مقدار آزمون F برای بررسی تاثیر مذهب خانواده بر گرایش به اعتیاد در دانشجویان پسر برابر با732/65 که در سطح(01/ 0 p<) معنادار است.

نگاهی به R2 نشان می دهد که 6/34 % از واریانس گرایش به اعتیاد دانشجویان پسر توسط مذهب خانواده تبیین می شود. ضریب رگرسیون مذهب خانواده بر گرایش به اعتیاد (589/0- = β) با توجه به مقدار آزمون t معنادار است و نشان می دهد که مذهب خانواده می تواند گرایش به اعتیاد دانشجویان پسر را به طور منفی پیش بینی نماید.

یعنی افزایش مذهب خانواده موجب کاهش گرایش به اعتیاد در دانشجویان پسر می شود. به همین ترتیب، براساس جدول 4-9، با توجه به معناداری آزمون F در همه موارد مربوط به پیش بینی زیر مقیاس های گرایش به اعتیاد دانشجویان پسر، می توان تاثیر معنادر مذهب خانواده را بر این متغیر ها مشاهده کرد.

به این صورت که R2 به دست آمده حکایت از آن دارد که 6/22% واریانس پذیرش اعتیاد، 9% واریانس استعداد اعتیاد و 1/33% واریانس الکلیسم دانشجویان پسر توسط مذهب خانواده تبیین می شوند. همچنین ضرایب رگرسیون (ضرایب بتا) و معناداری آن برای تمام زیر مقیاس های مذهب خانواده حکایت از آن دارد که مذهب خانواده می تواند تمام زیر مقیاس های گرایش به اعتیاد دانشجویان پسر به طور منفی و معنادار پیش بینی کند.

یعنی افزایش مذهب خانواده موجب کاهش پذیرش به اعتیاد (475/0- = β)، استعداد اعتیاد (300/0- = β) و الکلیسم (575/0- = β) در دانشجویان پسر می شود.


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام