این بخش به یک نمونه پروژه تحلیل آماری با spss اختصاص دارد که می توانید در همین صفحه کامل مطالعه کنید و یا دانلود و در فایل ورد ذخیره نمایید.

موضوع پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی:

بررسی اثر بخشی آموزش سبک های فرزند پروری در پیشگیر ی از اعتیاد

 نمونه پروژه تحلیل آماری با spss :

الف) داده های توصیفی

در این قسمت پس از گرد آوری داده ها، با استفاده از آمار توصیفی که شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استانداد می باشد به توصیف نمونه پرداخته می شود.

1- جنسیت دانش آموزان بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها، فراوانی آزمودنی ها براساس جنسیت پاسخ گویان را مطابق با جدول و نمودار ذیل ارائه می نماید:

دانلود نمونه پروژه تحلیل آماری spss

 

جدول 4-1 نشان می دهد که 14 نفر برابر 7/46 درصد پاسخ دهندگان دختر و 16 نفر پسر برابر با 3/53 درصد پاسخ دهندگان پسر می باشند.

همچنین جدول نشان می دهد که آزمودنی های گروه آزمایش 15 نفر و آزمودنی های گروه کنترل 15 نفر می باشند.

2- سطح تحصیلات والدین بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها، فراوانی و درصد سطح تحصیلات والدین را مطابق با جداول زیر ارائه می نماید:

دانلود نمونه پروژه تحلیل آماری spss

 

جدول 4-2 نشان می دهد که که بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلات دیپلم با فراوانی 13 و برابر با 3/43 درصد می باشد و کمترین فراوانی به سطح تحصیلات لیسانس و بالاتر و ابتدایی با فراوانی برابر 5 و 7/16 درصد می باشد.

3- سن والدین بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها، فراوانی و درصد سن والدین را مطابق با جداول زیر ارائه می نماید:

دانلود نمونه پروژه تحلیل آماری spss

 

جدول 4-3 نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی 55-51 سال که برابر با8 (7/26%) و کمترین گروه سنی مربوط به رده سنی40-35 سال برابر با 5 (7/16%) می باشد.

بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها، میانگین و انحراف استاندارد نگرش به اعتیاد را مطابق با جداول زیر ارائه می نماید:

دانلود نمونه پروژه تحلیل آماری spss

 

جدول 4-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون نگرش به اعتیاد در گروه آزمایش به ترتیب برابر با 73/66 و 91/7 و در گروه کنترل به ترتیب برابر با 26/66 و99/4 است. میانگین و انحراف استاندارد نمرات پس آزمون نگرش به اعتیاد در گروه آزمایش به ترتیب برابر با66/50 و 20/7 و در گروه کنترل به ترتیب برابر با 93/64 و 63/4 است.

ب)داده های استنباطی به منظور آزمون فرضیه پژوهش، از روش آزمون تحلیل کوواریانس(ANCOVA) و آزمون t مستقل با استفاده از نرم افزار-22 SPSS به کار گرفته شده است. هر یک از جداولی که در این زمینه خواهد آمد بیانگر آزمون فرضیات در خصوص بررسی اثر بخشی آموزش سبک های فرزند پروری در نگرش به اعتیاد خواهد بود. فرضیه اصلی: «آموزش سبک های فرزند پروری در نگرش به اعتیاد موثر است».

جهت بررسی اثر بخشی آموزش سبک های فرزند پروری در نگرش به اعتیاد از تحلیل کوواریانس یک طرفه استفاده شده است.

به منظور رعایت مفروضه های تحلیل کوواریاس، مفروضه های این آزمون با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف k-s و آزمون لون و آزمون همگنی شیب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.

الف) آزمون نرمال بودن توزیع داده ها جدول4-5.آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در متغیر نگرش به اعتیاد

دانلود نمونه پروژه تحلیل آماری spss

 

جدول4-5 نشان می دهد که سطح معنی‌داری به دست آمده در آزمون (K-S)، در متغیر نگرش به اعتیاد، بیش از مقدار ملاک 05/0 می باشد، در نتیجه می توان گفت که توزیع متغیر های مورد بررسی در نمونه آماری داری توزیع نرمال می باشد و می توانیم فرضیه پژوهش را از طریق آزمون های پارامتریک مورد آزمون قرار دهیم.

ب)آزمون همگنی شیب رگرسیون

دانلود نمونه پروژه تحلیل آماری spss

 

جدول4-6 نشان می دهد که تعامل گروه با پیش آزمون به لحاظ آماری معنادار نمی باشد (05/ 0 p>). بنابراین از مفروضه همگنی شیب رگرسیون تخطی نکرده ایم.

ج) آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس

دانلود نمونه پروژه تحلیل آماری spss

 

جدول 4-7 بیانگر این است که مقدار سطح معناداری بزرگتر از05/0 است نشان می دهد که از مفروضه برابری واریانس تخطی نکرده ایم و نشان دهنده برقرار بودن این مفروضه در این زیر مقیاس است.

با توجه به نرمال بودن متغیرهای پژوهش، یکسانی واریانس و همگنی شیب رگرسیون، مفروضه های آزمون تحلیل کووارانس رعایت شده است و می توان از این آزمون برای تحلیل داده ها استفاده کرد.

به منظور بررسی اثر بخشی آموزش سبک های فرزند پروری بر نگرش به اعتیاد از تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول4-8، ارائه شده است.

دانلود نمونه پروژه تحلیل آماری spss

 

چنانکه در جدول 4-8 مشاهده می شود، بین میانگین دو گروه در نگرش به اعتیاد، تفاوت معنادار وجود دارد (721/68 = (27و1)F و 01/0P< ).

این نتیجه بدان معناست که آموزش سبک های فرزندپروری در نگرش به اعتیاد شرکت کنندگان گروه آزمایش در مرحله پس آزمون موثر بوده است.

و آموزش موجب کاهش نگرش دانش آموزان به گرایش به اعتیاد شده است.

برای بررسی تفاوت بین میانگین تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون نمرات نگرش به اعتیاد از آزمون t استفاده شده است نتایج در جدول 4-9 گزارش شده است:

جدول 4-9. آزمون t مستقل برای تفاوت بین میانگین تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون نمرات نگرش به اعتیاد در دو گروه آزمایش و کنترل

دانلود نمونه پروژه تحلیل آماری spss

 

نتایج حاصل از جدول 4-9 نشان می دهد که مقدار t محاسبه شده (357/7) با درجه آزادی 28 با سطح آلفای (01/0)، از t جدول (736/2) بزرگتر است. بدین معنا که بین نگرش دانش آموزان نسبت به اعتیاد قبل و بعد آموزش سبک های فرزند پروری تفاوت معناداری وجود دارد.

یعنی اینکه آموزش سبک های فرزند پروری بر نگرش به اعتیاد تاثیر معناداری داشته است. بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان گفت: آموزش سبک های فرزند پروری باعث تغییر نگرش نسبت به اعتیاد در نوجوانان می شود.

 

دانلود پنج فصل این پایان نامه با منابع کامل و کیفیت بی نظیر

دانلود نمونه پروژه آماده spss انجام شده +فایل داده ها


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام