در این مقاله آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss ارائه شده است.

نمودارهای جدول فراوانی :

روی دگمه ی Charts کلیک کنید تا کادر گفتگوی مقابل ظاهر شود.

این کادر برای ایجاد نمودارهای مختلف است. در کادر گفتگوی فوق میتوانید برای متغیر انتخاب شده نمودارهای دایره ای (pie chart)، ستونی (bar chart) و هیستوگرام را نمایش دهید.

آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

نمودار دایره ای برای نمایش نتایج متغیرهای گروه بندی یا کیفی به کار می رود.

نمودار دایره ای فراوانی های هر گروه یا درصد گروه ها را نشان می دهد.

از این نوع نمودار بیشتر برای متغیرهایی استفاده می شود که تعداد گروه های آنها کم باشد.

در صورت گروه زیاد، شکل نمودار دایره ای شلوغ خواهد شد و قابل استفاده نیست.

نمودار ستونی در همین رابطه به کار می رود.

با این نوع نمودار، فراوانی های هر گروه، نشان داده می شود.

این نمودار در مورد نتغیرهایی با گروه زیاد نسز قابل استفاده است.

هیستوگرام یک نمودار برای نمایش فراوانی داده ها در رده های ایجاد شده است.

اگر هیستوگرام را انتخاب نمایید گزینه ای وجود دارد که باعث میشود در مواقعی که قصد داشته باشید توزیع متغیر خود را با توزیع نرمال مقایسه نمایید یک منحنی نرمال روی هیستوگرام رسم گردد.

ایجاد یک جدول فراوانی نمونه و تفسیر خروجی آن از منوها به ترتیب گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

Analyze

Descriptive statistic

Frequencies

1- در کادر گفتگوی باز شده متغیرهای q1 و q2 را انتخاب نمایید و به لیست variables منتقل نمایید توجه نمایید که مربع Display frequency tables تیک نخورده باشد، زیرا در غیر این صورت جدول فراوانی به صورت طولانی ارائه می شود.

2-روی دگمه ی charts کلیک کرده تا کادر مربوطه به آن باز شود.

3-در کادر Chart type، گزینه ی Histograms را کلیک کنید و سپس برای اینکه نمودار نرمال نیز با آن رسم شود داخل مربع With normal curve تیک بزنید و روی دگمه ی Continu کلیک کنید.

4-روی دگمه یStatistics کلیک کرده تا کادر آن باز شود

Ftequency:Statistics) -5) در کادر Percentile Valus روی گزینه ی Quartiles کلیک کرده تا صدک های 25. 50 . 75 داده شود.

و روی Percentile کلیک کرده و عدد 85 را تایپ کنید و سپس روی Add کلیک کنید تا صدک 85 را نیز بدهد.

6-در کادر Central Tendency روی گزینه های Mean و Median کلیک نمایید.

7-در کادر Dispersion، Std Deviation ، Minimum، Maximum کلیک کنید و سپس روی Continue کلیک کرده تا به کادر اصلی باز گردید.

8-OK را انتخاب کنید در زیر خلاصه ای از خروجی مورد نظر آمده است که به اختصار توضیحی در مورد ستون های جدول فراوانی، میدهیم.

آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

به طور کلی اگر یک جدول فراوانی برای یک متغیر پرسشنامه ایجاد کنید، می توانید بگویید که هر گزینه ای پاسخ را چند نفر از افراد نمونه انتخاب کرده اند.

برای تعیین تعداد افرادی که یک پاسخ را انتخاب نموده اند به ستونی که برچسب frequency دارد مراجعه کنید برای مثال در متغیر q1 تعداد 4 نفر پاسخ کاملا مخالف را انتخاب کرده اند، 10نفر مخالف،60 نفر پاسخ متوسط، 64 نفر موافق و 12 نفر کاملا موافق را انتخاب کرده اند.

 Percentage (درصد):

در ستون فراوانی ، تنها تعداد داده ها را مشاهده می کنید اما این نمیتواند یک توصیف خوب را فراهم کند.

به همین دلیل برای آن که بتوانید مشخص نمایید که چه نسبتی از کل افراد،یک پاسخ بخصوص را انتخاب کرده اند، به ستونی که با برچسب percent (درصد) مشخص شده است مراجعه نمایید.

اینک می توانید اگر حجم رده هایتان نیز متفاوت باشد درصدها را با هم مقایسه کنید. اعداد ستون درصد به صورت زیر محاسبه می شوند:

آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

همانطور که مشاهده می کنید 7/42 درصد پاسخ موافق را به سوال 1 داده اند.

Valid percent (درصد پاسخ های صحیح):

هنگامی که پاسخ دهندگان به یک سوال پاسخ نداده اند یا اظهار بی اطلاعی کرده اند شما مقادیر نامعلوم (گم شده) خواهید داشت.

در محاسبه ی ستونی که دارای برچسب valid percent میباشد افرادی که پاسخ نامعلوم دارند (داده های گم شده)، کنار گذاشته شده اند و محاسبات بر روی داده های معتبر انجام شده است.

روش محاسبه ی اعدادی که در ستون valid percent آمده اند همانند فرمول محاسبه ی percent می باشد با این تفاوت که در مخرج کسر داریم:

تعداد کل افراد،منهای تعداد داده های گم شده. از آنجا که ما داده ی گم شده نداشتیم مقادیر این دو ستون با هم برابر است.

Cumulative percent (درصد تجمعی) :

درصد تجمعی یک گروه،یا پاسخ، برابر است با درصد صحیح آن گروه، یا پاسخ به اضافه ی تمام گروه های قبل از آن.

به عنوان مثال در اینجا درصد تجمعی رده ی موافق برابر است با مجموع درصدهای رده های کاملا مخالف، مخالف و متوسط به اضافه ی رده ی موافق،یعنی 92% افراد دارای پاسخ کمتر از موافق هستند.

نکته :

نکته ای که مهم است و باید به آن دقت کنیم این است:

هنگامی درصد تجمعی به کار ما میاید که متغیر مورد نظر، متغیر ترتیبی (ordinal) باشد و در مورد متغیرهای اسمی (nominal) صحبت از درصد تجمعی بی معناست.

جدول توافقی :

قبلا دیدید که یک جدول فراوانی دربردارنده ی توزیع فراوانی برای یک متغیر است.

در ادامه، جدول های توافقی را که نمایش دهنده توزیع فراوانی توام برای بیش از یک متغیر می باشند بررسی می کنیم.

هر خانه در جدول، ارائه دهنده ی یک ترتیب واحد از مقادیر فراوانی گروه های متغیرهاست و اندازه سطر و ستون جدول به وسیله تعداد گروههای هر متغیر تعیین می شود.

تعداد و درصدهای تخصیص داده شده به هر متغیر به شورت خلاصه در هر خانه ی جدول می اید.

در پایان میتوان آزمونهای آماری را برای تعیین اینکه آیا بین متغیرهای درون جدول، رابطه و هم بستگی وجود دارد انجام داد و اگر چنین است اندازه رابطه ی آن را می توان براورد نمود.

ایجاد یک جدول توافقی ساده :

در مثال رضایتمندی شغلی میخواهیم وجود رابطه بین جنسیت پاسخگو و میزان رضایتمندی از زندگی را بررسی کنیم.

به عبارت دیگر میخواهیم بدانیم که آیا احتمال رضایتمندی زندگی در مردان با زنان متفاوت است یا خیر.برای انجام این کار اقدام به تشکیل جدول پیشایندی (توافقی) بین متغیرهای جنس و میزان رضایتمندی زندگی می کنیم.

متغیر جنس در دو رده (1=مرد و 2=زن) ثبت شده است که یک متغیر اسمی (nominal) می باشد.

یک جدول توافقی برای این دو متغیر نشان میدهد که آیا میزان رضایتمندی زندگی فرد، وابسته به جنس وی است یا خیر، چنان چه در جدول فراوانی، داده ها بزرگ باشند، برای تشکیل یک جدول توافقی مناسب هستند.

زیرا هنگامی که جدول توافقی به کار میبریم بهتر است هیچ یک از خانه های ان جدول دارای تعداد کم (کمتر یا مساوی 5) نباشند.

زیرا اعتبار آن دیگر قابل اتکا نخواهد بود، برای این منظور اگر زمانی دیگر مشاهدات یک خانه کمتر یا مساوی 5 بود می توانیم دو رده از آن متغیر را ترکیب نموده آنگاه تحلیل مورد نظر را انجام دهیم، ما در جدول فراوانی که مشاهده گردید چنین مشکلی نداریم.

جدول توافقی دارای یک متغیر در سطح و یک متغیر در ستون است.

مهم نیست که کدامیک متغیرهای سطری و کدامیک ستونی باشند، نکته مهم تر دیگر که در ادامه همین مطالب به آن می پردازیم این است که ببینیم درصدهای خانه های جدول توافقی چگونه هستند.

قبل از آن که دستورات مربوط به ایجاد جدول توافقی را انجام دهیم لازم است متغیر رضایت مندی از زندگی (satisfact) را کد بندی کنیم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم، همانطور که میدانیم این متغیر نشان دهنده ی میزان رضایت افراد از وضعیت زندگی شان است که از جمع هفت متغیر مرتبط به هم (q1 q8 q9 q12 q13 q16 q15) تشکیل شده است.

بنابراین داده های آن را به سه گروه excellent، good، lowرده بندی می کنیم،برای انجام این کار با دستور recode که قبلا شرح داده شد.

برای اعداد کمتر از 21 کد 1، (رضایت کم) اعداد بین 21 تا 28 کد 2، (رضایت خوب) و اعداد بزرگتر از 28 کد3 (رضایت عالی) در نظر می گیریم و نام متغیر جدید را Cosatisf در نظر می گیریم.

آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

حال برای اینکه در خروجی مشخص باشد که هرکدام از این کدها چه معنایی دارد، در کاربرگ variable view در ستون value از متغیر cosatisf کلیک کرده و در کادر گفتگوی value Lables برای عدد 1 عبارت low، برای عدد 2 عبارت good و برای عدد 3 عبارت excellent را تایپ می کنیم و هر بار روی دگمه ی add کلیک میکنیم و در پایان بر روی ok کلیک می کنیم.

حال از منوی اصلی گزینه های زیر را به ترتیب انتخاب می کنیم:

Analyze

Descriptive statistics

Crosstabs

1-روی متغیر رضایت مندی از زندگی (cosatisf) کلیک کنید و آن را به کادر Columns منتقل کنید.

2- روی متغیر جنس (sex) کلیک کنید و آن را به کادر Row(s) منتقل کنید.

3-روی OK کلیک نمایید.

آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

SPSS دو جدول را در خروجی نمایش می دهد.

نخستین جدول به نام case processing summary جزئیات تعداد مشاهدات معتبر برای جدول توافقی را نمایش می دهد هر خانه جدول توافقی در بر دارنده تعداد مشاهداتی (افرادی9 است که به هر دو رده مربوطه در دو متغیر (جنس و رضایتمندی از زندگی) پاسخ داده باشند، یعنی هیچ پاسخ گمشده ای برای هر دو متغیر وجود نداشته باشد.

دومین جدول، جدول توافقی اصلی است که نام آن برچسب های دو متغیر جنس و رضایتمندی از زندگی گرفته شده است.

در این جدول 6 خانه وجود دارد زیرا متغیر جنی دارای دو مقدار و متغیر رضایتمندی دارای سه مقدار معتبر است.

خانه های جدول توافقی در بردارنده شماره یا تعداد مشاهدات برای هر ترکیب توام از کدها می باشد.

به عنوان مثال با نگاه کردن به خانه ی چپ بالایی میبینیم که 7 نفر از مردان از وضعیت زندگی کمتر رضایت دارند.

در پایان هر ستون و طرف راست هر سطر،تعداد کل (Total) نمایش داده شده است.

آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

اضافه کردن درصدهای خانه ها به جدول توافقی :

از آنجا که تجزیه و تحلیل جدول توافقی از روی تعداد مشاهدات به تنهایی مشکل است، می توان برای تشریح توزیع فراوانی مشاهدات، درصدهای خانه ها را به جدول توافقی اضافه کرد.

درصدهای خانه ها را به جدول توافقی اضافه کرد.

درصدهای خانه های جدول توافقی را به سه صورت میتوان محاسبه کرد:

سطری، ستونی و کل.

برای تعیین اینکه درصد فراوانی خانه های جدول به طور سطری، ستونی یا کل نشان داده شوند باید ابتدا در مورد یکی از دو سوال زیر تصمیم بگیریم.

1-کدام یک از دو متغیر به عنوان پیش بینی کننده (مستقل) در نظر گرفته شده است.

2-کدام یک از دو متغیر به وسیله ی پرسش اصلی (موضوع مسئله) مدنظر قرار گرفته است.

در جدول توافقی برای ما جالب تر است که آزمون کنیم که آیا جنسیت فرد بر روی میزان رضایت مندی در زندگی فرد تاثیر می گذارد.

یعنی متغیر جنس، علت (متغیر مستقل یا پیش بینی کننده) و متغیر رضایتمندی در زندگی معلول (متغیر وابسته یا پاسخ) می باشد.

بنابرین متغیر جنس را متغیر پیش بینی کننده در نظر گرفته و سپس درصدهای سطری را بر اساس جنس، تقاضا خواهیم کرد.

برای این منظور روند زیر را دنبال کنید: کادر گفتگوی Crosstabs را باز کنید.

مشاهده می کنید درخواست هایی را که ما در جدول توافقی قبلی مشخص کرده ایم هنوز باقی مانده اند.

برای اضافه کردن اطلاعات جدید به هر خانه جدول توافقی، بر روی دگمه ی cells کلیک کنید اکنون کادر گفتگوی crosstsbs:cell display ظاهر خواهد شد در قسمت percentages گزینه ی Row را انتخاب نموده و سپس روی continue کلیک کنید OK را انتخاب نمایید.

در پنجره ی خروجی شکل میتوانید جدول توافقی جدید را ببینید.

در هر سطر،درصدها تا صد درصد جمع و فهرست شده اند. به طور کلی این جدول نشان میدهد که اکثر مردان و زنان از وضعیت زندگی خود رضایت خوبی دارند.

آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

بررسی متغیرها برای تقسیم آنها در طبقات متغیرهای گروهی :

برای بررسی متغیرهای فاصله ای که در طبقات متغیرهای گروهبندی (مانند جنس در مثال حاضر) تقسیم شده اند، دستورهای متعددی در دسترس است، از جمله دستور Means که در منوی Compare Means قرار دارد و میانگین ها و انحراف معیارهای زیر جامعه ها را محاسبه می کند.

همچنین گزینه ی آنالیز واریانس یک طرفه نیز موجود است.

توجه کنید که از دستور Means برای متغیرهایی که توسط متغیر دیگری گروهبندی نشده اند، می توان استفاده کرد.

برای چنین متغیرهایی باید از دستور Descriptives استفاده کرد.

با استفاده از مثال کاربرد دستور Means را خواهیم دید.

1-منوی زیر را انتخاب کنید:

Analyze

Compare Means

Means

تا کادر گفتگوی Means باز شود.

آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

2-روی متغیر Satisfact و سپس روی دگمه ی ► کلیک کنید تا به کادر Dependent List منتقل شود.

3-روی متغیر جنس (sex) و سپس روی دگمه ی ► کلیک کنید تا به کادر Independent List منتقل شود.

جهت اجرای دستور، روی OK کلیک کنید. نتایج این دستور در شکل آمده است.

آموزش رسم جدول فراوانی در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

آیدی تماس مستقیم نسخه های تلگرام

 @irpajohesh


 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه