تحلیل واریانس در spss : گروه همبسته یکی از مباحث آماری مهم است که توجه شما را به مطالعه متن زیر در این باره جلب می نماییم.

تحلیل واریانس :

گروه همبسته : فرض کنید یک تیم پژوهشی می خواهد اثرات ماری جوانا و الکل را بر رانندگی بیازماید .

البته ، این تیم می تواند یک طرح تحلیل واریانس یک سویه و یا عاملی داشته باشد .

ولی پژوهشگران به جای این کار تصمیم می گیرند که از آزمودنیها به عنوان گروه کنترل ( گواه ) خود نیز استفاده کنند . یعنی اینکه هر آزمودنی در سه تدبیر آزمایشی با شرایط : ( ) ماری جوانا ( ) الکل و ( ) کنترل شرکت داده می شود .

پس از هر یک از این تدابیر آزمایشی ، آزمودنیها به صورت نمایشی یا شبیه سازی به رانندگی می پردازند .

شاخص متغیر وابسته تعداد خطاهای رانندگی است .

الگوی طرح آزمایش ، یا چند نمره فرضی ، درجدول ارائه شده است .

توجه دارید که مجموع ستونها و ردیفها در جدول منظور شدها ند . همچنین توجه دارید که طرح چیزی شبیه به تحلیل واریانس یک سویه است ، با یک استثناء : مجموع ردیفها نیز که مجموع نمره های هر آزمودنی در سه تدبیر آزمایشی می باشد ، گنجانده شده است .

جدول زیر طرح مربوط به آزمایش ماری جوانا ، الکل و رانندگی با شبیه سازی :

اندازه گیریهای مکرر ( نمره های فرضی ) :

آموزش تحلیل واریانس در spss : گروه همبسته

 این موقعیت با الگوهای قبلی (مقالات دیگر سایت) که در آنها آزمودنیها به طور تصادفی به گروههای آزمایش گمارده می شدند ، کاملاً فرق دارد ، در اینجا تمام آزمودنیها در همه تدابیر آزمایشی شرکت می کنند .

بنابراین ، هر آزمودنی گواه خود نیز هست . به بیان کلی تر ، به جای استقلال اکنون بین گروهها وابستگی یا همبستگی داریم .

همبستگی بین گروهها به چه معنی است؟ این پرسش را به آسانی با یک جمله ساده نمی توان پاسخ داد .

تعریف مسئله :

در تحلیل واریانس یک سویه و عاملی ، استقلال گروهها ، آزمودنیها و مشاهدات اجزاء جذایی ناپذیر این طرحها هستند . در هر دو رویکرد آزمودنیها به طور تصادفی به گروههای آزمایشی گمارده می شوند .

بر اساس تعریف ، همبستگی بین گروهها به هیچ وجه مطرح نیست . بجز اینکه متغیرها به نحو خاص قرار می گیرند – مثل اضافه کردن جنسیت به تدبیر آزمایشی – واریانس ناشی از تفاوتهای فردی به نحو تصادفی بین گروههای آزمایشی توزیع می شود ، و گروهها به این ترتیب «معادل یا برابر» می شوند .

واریانس ناشی از تفاوتهای فردی جدی گرفته می شود . اگر بتوان آن را جدا ساخت و از واریانس کل حذف کرد ، در این صورت دقت عمل به نحو قابل ملاحظه افزایش می یابد ، زیرا این منبع تغییر در نمره ها می تواند از کل واریانسها کم شود .

بدین ترتیب برای ارزیابی تاثیر تدابیر آزمایشی مقدار خطای کمتری مورد استفاده قرار می گیرد .

در یکی از مثالهای تحلیل واریانس عاملی (در مقالات دیگر سایت آمده است)؛ واریانس ناشی از طبقه اجتماعی را شناسایی و از کل واریانس کم کردیم ، بدین ترتیب واریانس درون گروهها یا مقدار خطا کاهش یافت .

استدلال در این فصل نیز مثل قبل است :

واریانس ناشی از تفاوتهای فردی در متغیر وابسته را جدا و حذف کنید . برای عینی ساختن این بحث انتزاعی ، از مثال ساده ای که در آن اندیشه همتا سازی معرفی شده است استفاده می کنیم .

استفاده از آزمودنیهای همسان در گروههای آزمایشی و همتا ساختن آزمودنیها در یک ، دو یا چند متغیر ، همان اندیشه اساسی همبستگی بین گروهها را شامل می شود .

یک مثال تخیلی :

مدیر و اعضای آموزشی مدرسه ای تصمیم می گیرند یک برنامه آموزشی درباره روابط درون گروهی را به برنامه آموزشی مدرسه اضافه کنند .

یکی از مسائلی که مطرح می شود استفاده از فیلمهاست . فیلمها در مراحل آغازین برنامه نمایش داده می شوند ، اما نتیجه زیاد تشویق کننده نیست .

کارکنان آموزشی فرض را بر این می گذارند که شکست فیلمها در تاثیرگذاری ممکن است از این امر ناشی شده باشد که هیچ تلاش خاصی برای کاربردهای احتمالی فیلم در ارتباط درون گروهی صورت نمی گیرد .

آنان تصمیم می گیرند این فرضیه را که دیدن فیلمها و سپس مورد بحث قرار دادن آنها می تواند نگرشهای بینندگان را نسبت به اعضای گروه اقلیت بیش از دیدن فیلم ها به تنهایی بهبود بخشد ، مورد آزمون قرار دهند .

برای مطالعه مقدماتی ، کارکنان گروهی از دانش آموزان را از کل مجموعه دانش آموزان به طور تصادفی انتخاب و آنان را بر حسب هوش دو به دو همتا می کنند تا ده جفت به دست آید . هر جفت از لحاظ هوش تقریباً برابرند .

استدلالی که آزمایش بر آن استوار است این است که هوش با نگرش نسبت به گروههای اقلیت رابطه دارد و لازم است کنترل شود .

هر یک از اعضای هر جفت به طور تصادفی به گواه آزمایشی یا گروه کنترل گمارده می شوند و سپس به هر دو گروه فیلمی در ارتباط با روابط درون گروهی نشان داده می شود .

گروه A_1 ( گروه آزمایشی ) پس از نمایش فیلم جلسه بحث دارند ؛ گروه A_2 ( کنترل ) چنین بحثی را پس از فیلم ندارند .

هر دو گروه با مقیاسی که برای سنجش نگرشها نسبت به گروههای اقلیت طراحی شده بود آزمون شدند . نمره های نگرش و محاسبات برای روش تحلیل واریانس که در نظر است توصیف شود در جدول ارائه شده است .

جدول نمره های نگرش و محاسبات مربوط به تحلیل واریانس – مثال تخیلی :

آموزش تحلیل واریانس در spss : گروه همبسته

 

ابتدا فرض را بر این می گیریم که پژوهشگران آزمودنیها را همتا نکرده اند . یک تحلیل واریانس یک سویه انجام می دهیم .

شیوه همتا سازی را کنار میگذاریم و نمره ها را با فرض اینکه همه آزمودنیها به طور تصادفی و بدون توجه به هوش در دو گروه گمارده شده اند ، تحلیل می کنیم .

محاسبات به این صورت خواهد بود :

آموزش تحلیل واریانس در spss : گروه همبسته

 

جدول مربوط اطلاعات مربوط به تحلیل واریانس نهایی این داده ها را نشان می دهد .

از آنجا که مقدار نسبت F برابر با 89/1 معنادار نیست ، میانگین های 7 و 5 دو گروه تفاوت معنی دار ندارد .

تفسیر این داده ها موجب می شود آزمایشگران به این باور برسند که نمایش فیلم توأم با تحث تاثیری نداشته است . این نتیجه گیری غلط است .

تفاوت در اینجا در واقع در سطح 01/0 معنادار است . اگر این بیان را درست تلقی کنیم ، که همین طور هم هست ؛ در این صورت تحلیل اشکال دارد .

جدول نهایی تحلیل واریانس ؛ تحلیل یک سویه داده های تخیلی جدول :

آموزش تحلیل واریانس در spss : گروه همبسته


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901